Joakim Goldhahn

Joakim Goldhahn

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Professor i arkeologi

För närvarande är jag tjänstledig (2020-). Vänligen kontakta Peter Skoglund om undervisning och Anders Högberg om andra ärenden.

Jag disputerade 2000 vid Umeå universitet. Därefter har jag arbetat som vikarierande lektor vid Lunds universitet och som forskarassistent vid Göteborgs universitet innan jag blev anställd som lektor vid Högskolan i Kalmar 2006. Jag blev befordrad till professor i arkeologi 2009 och har arbetat vid Linnéuniversitetet sedan starten 2010.

Min undervisning har berört allt från tidiga homonider till kristnandet av norra Europa och aktuella kurser listas nedan. 

Jag bedriver mestadels forskning om nordeuropeisk bronsålder, döden som ett meningsskapande fenomen samt hällbilder i norra Europa och i Australien.

Bland pågående forskningsprojekt kan nämnas Bronsålderns hällbilder i Tjust, ett projekt som huvudsakligen bekostats av Craafoordska Stiftelsen, samt hällbildstraditioner i western Arnhem Land i Australien. Aktuella projekt är History places: understanding and protecting Wellington Range rock art, Northern Territory som leds av Paul SC Taçon vid Griffith University och som bekostas av Australian Research Council, samt Pathways in Djok Country, vilket leds av Dr Sally K May och bekostas av Australian Research Council.

Jag har gästforskat vid Australian National University 2010-2011 under fyra månader och mellan 2013-2016 under sammanlagt två år. Från och med 2017 till 2022 kommer jag vara adjungerande research fellow vid PERAUH, Grittifh University Campus Gold Coast i Queensland, Australia. 

De flesta av mina vetenskapliga publikationer finner du här.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Undervisning

Jag har undervisat i arkeologi sedan början av 1993 och gjort så på fyra universitet i Sverige. De teman som min undervisning omfattat spänner från tidiga homonider till kristnandet av norra Europa.

Aktuell undervisning vid Linnéuniversitetet

Under 2019 är jag på sabbatical vilket bekostas av Riksbankens Jubileumsfond. Ingen undervisning såldes,

Handledda studenter med högre examen

 • Fil Dr Terje Gansum (2004)
 • Fil Dr Johan Ling (2008)
 • Fil Dr Leif Karlenby (2011)
 • Fil Lic Michael Dahlin (2014)
 • Fil Dr Merete Moe Henriksen (2014)
 • PhD Victor Melander (2019)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Forskning

Mina arkeologiskap spänner över flera områden och jag försöker aktivt finna nya beröringspunkter mellan temata såsom bronsåldern i norra Europa, dödsritualer, hällbilder, landskapsperception, monument, minnespraktiker och arkeologins disciplinhistoria.

Här nedan följer exempel på några aktuella forskningsprojekt

2016-2019 History places: understanding and protecting Wellington Range rock art, Northern Territory Australia

Ett projekt som leds av Paul SC Taçon vid Griffith University och som bekostas av Australian Research Council. Projectet syftar till att inventera och dokumentera hällbilder i nämnda område i samarbete med lokala representanter från Lamilami familjen samt att undersöka några av platserna med arkeologiska metoder. Fältarbetet startar i juni 2016 och projektet har inte resulterat i några publikationer än. 

2008- Bilder av ostkustens bronsålder

Ett forskningsprojekt som huvudsakligen bekostats av Craafoordska Stiftelsen. Projektet har bland annat genomfört omfattande inventeringar och dokumentation av ett tidigare icke uppmärksammat hällbildsområde i norra Europa. Allt som allt har mer än 200 hällar med figurativa hällbilder dokumenterats, merparten av dem var nyfynd. Projektets framgång har resulterat i att Tjust numera är norra Europas fjärde största hällbildsområde. 

Källor: 

Goldhahn, Joakim, Wikell, Roger, Broström, Sven-Gunnar & Ihrestam, Kenneth (2012). Bronsålderns hällbilder i Tjust. Tjustbygden 2011, 35–68.

Goldhahn, Joakim (2012). In the wake of a voyager. Feet, boats and death rituals in the North European Bronze Age. In: Andrew Meirion Jones, Joshua Pollard, Michael J Allen and Julie Gardiner (eds.). Image, Memory and Monumentality: archaeological engagements with the material world. A celebration of the academic achievements of Professor Richard Bradley. London: Prehistoric Society's Research Paper 5, 218–232.

Goldhahn, Joakim (2011). Skeppet som grav, kenotaf och geoglyf – några tankar om bronsålderns skeppsformade stensättningar och deras betydelse. I: Alexandersson, Kenneth, Dahlin, Michael, Palm, Veronica, Papmehl-Dufay, Ludvig & Wikell, Roger (red.). Forntid längs ostkusten 2. Blankaholmsseminariet det tredje året, 2010. Västervik: Västerviks Museum, 220–262. 6.

Goldhahn, Joakim (2011). Sveriges äldsta och norra Europas näst äldsta hällbildsdokumentationer – en notis om Johannis Haquini Rhezelius antikvariska resa till Öland och Småland 1634. Fornvännen 106 (1), 1–7.

Sven-Gunnar Broström, Joakim Goldhahn, Kenneth Ihrestam & Roger Wikell. (2011). Skålgropsfat, skeppshäll och solvagn – tre spektakulära nyfynd av hällbilder från Tjust vid Smålands norra kustFornvännen 106 (1), 54–57.

Goldhahn, Joakim med bidrag av Sven-Gunnar Broström, Kenneth Ihrestam, Christopher Sevara & Roger Wikell (2011). Törnsfall 107 – hällbilder vid ett röse och ett röse med hällbilder. Kalmar: Kalmar Studies in Archaeology VIII.

Sevara, Chris & Goldhahn, Joakim (2011). Image-based Modeling of the Present Past: Building 3D Models of Archaeological Environments from Digital Photographs. In: Al-Qawasmi, Jamal, Alshawabkeh, Yahya & Remondino, Fabio (eds.). Conference Proceedings from Digital Media and its application in Cultural Heritage, Amman, Jordan, 13–15 Mars 2011. Amman: CSAAR Press, 251–266.

Goldhahn, Joakim med bidrag av Sven-Gunnar Broström, Fredrik Gunnarsson, Kenneth Ihrestam, Christopher Sevara & Roger Wikell (2010). Lofta 309 – en arkeologisk undersökning av ett av Sveriges största skålgropsblock. Kalmar: Kalmar Studies in Archaeology VII.

Goldhahn, Joakim med bidrag av Rikard Andersson, Emma Axelsson, Charlotta Johansson, Hanna Karlsson, Hanna Keller, Lovisa Stigsohn, Emelie Sunding och Jon Warnecke (2009). Inga lik i lasten. En arkeologisk seminarieutgrävning av en skeppsformad stensättning på Raä Lofta 148:1, Västerviks kommun, Småland. Kalmar: Kalmar Studies in Archaeology VI.

Här nedan följer exempel på avslutade forskningsprojekt

2012-2016 Mirarr Rock Art Project
Ett projekt som leddes av Sally K May vid Australian National University och bekostades av Gundjeihmi Aboriginal Corporation. Projektet genomfördes i nära samarbete med loakla representanter från Mirarr Clan. Syftet är att dokumentera platser av kulturell signifikans inom Jabiluka Lease, en av världens största urantillgångar som ännu inte börjat brytas. Mestadels har det inneburit inventering och dokumentation av hällbilder från skilda tider, men också dokumentation av intiationsplatser, geoglypher och andra kulturella lämningar.

Källor med mig som medförfattare: 

May, Sally K, Iain Johnston, Paul Taçon, Ines Domingo Sanz and Joakim Goldhahn (2017). Early Australian Anthropomorphs: Jabiluka's Dynamic Figure rock paintings. Cambridge Archaeological Journal 2017. doi:10.1017/S095977431700052X

May, Sally K., Wesley, Daryl, Goldhahn, Joakim, Litster, Mirani & Brad Manera (2017). Symbols of Power: The Firearm Paintings of Madjedbebe (Malakunanja II). International Journal of Historical Archaeology 2017 (1), 1–18.

May, Sally K, Paul Taçon, Duncan Wright, Melissa Marshall, Joakim Goldhahn & Ines Domingo Sanz (in press). The rock art of Madjedbebe (Malakunanja II). In: David, Bruno and Paul Taçon (eds.). The archaeology of rock art in western Arnhem Land. Canberra: Terra Australis.

Johnston, Iain, Goldhahn, Joakim & May, Sally K (in press). Dynamic Figures of Jabiluka: Chaloupka's 4-phase theory and the question of variability within a rock art 'style'. In: David, Bruno and Paul Taçon (eds.). The archaeology of rock art in western Arnhem Land. Canberra: Terra Australis. 

2005–2013: Bredarör på Kivik – nytt ljus på ett gammalt monument

Ett projekt som bekostades av Vetenskapsråden 2008-2011. Bredarör på Kivik är en ikon inom nordeuropeisk arkeologi och ett av få monument som berörts av företrädare av merparten av de arkeologiskap som sett dagens ljus sedan 1700-talets andra halva. Projektet syftade till att genomföra nya analyser av fyndmaterialet från Gustaf Hallströms undersökning som gick av stapeln 1931, vilket inkluderade nya osteologiska och radiometriska analyser av djur och människor samt en ny genomgång av det omfattande litiska fyndmaterialet. Ett omfattande arkivarbete ledde också fram till att flera icke tidigare arkeologihistoriska fenomen kunde beskrivas. 

Huvudsakliga källor:

Goldhahn, Joakim (2013). Bredarör på Kivik - en arkeologisk odyssé. Kalmar: Kalmar Studies in Archaeology 9. 

Goldhahn, Joakim (2009). Bredarör on Kivik: a monumental cairn and the history of its interpretation. Antiquity 83, 359–371.

2009: Hvidegårdsgraven revisited

Under höstterminen 2008 och vårterminen 2009 åtnjöt jag 20 procent forskningstid som bekostades av Högskolan i Kalmar. Jag var nyfiken att se vad som egentligen kunde göras med den tiden och beslutade mig för att göra en ny analys av den kända Hvidegårdsgraven från Själland i Danmark som undersöktes av Christian Jürgensen Thomsen 1845. Det inkluderade en ny antikvarisk granskning av fältmaterialet från undersökningen, en ny genomgång av fyndmaterialet samt en ny osteolog bedömning av de kremerade ben som återfanns i gravhögen. Den senare genomfördes av Caroline Arcini vid dåvarande UV-Syd. Resultatet blev en mindre monografi och en ny artikel som fokuserade minnespraktiker knutna till strukturerat våld under bronsåldern. 

Huvudsakliga källor:

Goldhahn, Joakim (2009). Om krigens minnen och att minnas krig – Hvidegårdsgraven revisted #2. Kalmar: Kalmar Studies in Archaeology V.

Goldhahn, Joakim (2012). On war and memory and the memory of war. The Hvidegaard burial revisited. In: Berge, Ragnhild, Jasinsko, Marek E & Sognnes, Kalle (eds.). N-TAG TEN. Proceedings from 10th Nordic-Tag conference at Stiklestad, Norway 2009. Oxbow Books: BAR International Series 2399, 237–250.

2007: Hällar med ristningar och ristade hällar

Ett projekt som bekostades av Vetenskapsrådet mellan 2002-2006 i form av en forskarassistent tjänst förlagd till Göteborgs universitet. Temat – Hällar med ristningar och ristade hällar – syftade till att studera relationen mellan de stationära och de portabla hällbilder som skapades under bronsåldern i södra Skandinavien. Arbetet kom snart att få en annan inriktning nämligen rituella specialister under bronsåldern generellt och speciellt smeden som rituell specialit. I arbetet argumenterar jag explicit för att det akademiska fältets allt mer fragmenterade och specialiserade aktörer, tämligen ogenerat, har återspeglat sig själva i tolkningen av forntida specialister och specialiserade hantverk; ju fler specialiserade aktörer (läs experter) det återfinns inom samtidens arkeologiska landskap, desto fler specialiserade aktörer tycks vi vara villiga att tillkännage i forntiden. En väg bort från denna "spegelålder" är att mer explicit försöka teckna en bild av forntidens rituella specialister där relationen mellan skilda hantverk fokuseras. Genom mina analyser argumenterar jag för att "smeden" var en social och rituell institution som behärskade, kontrollerade och "sammansmälte" flera hantverk. Smeden var därtill en medlare mellan materiella och immateriella världar som befolkades av levande och döda under bronsåldern.

Huvudkälla:

Goldhahn, Joakim (2007). Dödens hand - en essä om brons- och hällsmed. Göteborg: Gotarc Serie C, Arkeologiska Skrifter 65.

1999: Sagaholm – hällristningar och gravritual

Avhandlingsarbete som bekostades av Umeå universitet. Det pågick mellan 1997–1999, examen 2000-11-11. Avhandlingen behandlade gravhögen från Sagaholm i Ljungarum socken i Jönköpings län; ett av Europas mest omfattande fynd av hällbilder i en gravkontext. I avhandlingen tolkas hällbilderna i relation till gravhögens stratigrafi. 

Huvudsakliga källor:

Goldhahn, Joakim (1999). Sagaholm - hällristningar och gravritual. Umeå: Studia Archaeologica Universitatis Umensis 11.

Goldhahn, Joakim (2016). Sagaholm - North European Bronze Age rock art and burial ritual. Oxford: Oxbow Books.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uppdrag

 

Ämnesföreträdare för arkeologiämnet vid Linnéuniversitetet

 • 2017-

Medlem av redaktionsgrupp

 • 2014- Medlem i redaktionsgruppen (editorial board) för University of Western Australia, Centre of Rock Art Research, Monograph Series.
 • 2014- Medlem av redaktionsgruppen (editorial board) för tidskriften Open Archaeology.
 • 2010- Medlem i redaktionsgruppen (editorial board) för det Arkeologiska Sällskapet i Finlands monografiserie Monographs of the Archaeological Society of Finland
 • 2005-2014 Medlem av redaktionsuppen  (the editorial board) till WACs tidskrift Archaeologies.

Medlem av vetenskaplig institut

 • 2010-2018. The Scientific Board vid Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology (LBI Archpro) i Wien, Österrike.

Granskare för vetenskapliga tidskrifter (ett urval)

• Current Anthropology
• Journal of Social Archaeology
• Cambridge University Press
• European Journal of Archaeology
• Journal of Danish Archaeology
• Journal of Childhood in the Past
• Oxford University Press 
• Archaeological Dialouges
• Oxbow Books
• Proceedings of Prehistoric Societies
• Time & Mind
• The Archaeological Journal
• Equinox Books 
• South African Archaeological Bulletin
• Mortality
• Heritage Management
• Quaternary International
• Journal of Archaeology and Ancient History
• Fennoscandia Archaeologica
• Current Swedish Archaeology
• Aarhus University Press
• Vitark 
• Lund Archaeological Review
• Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie
• Viking 
• Nationalmuseets arbejdsmark 
• Tidsperspektiv

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))