Johanna Rylner Kjellgren

Johanna Rylner Kjellgren

Doktorand
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Johanna Rylner Kjellgren är doktorand i svenska språket med inriktning flerspråkighet. I sitt forskningsprojekt Flerspråkiga gymnasieelevers skrivande på svenska i skolan undersöker hon hur flerspråkiga gymnasielevers meningsskapande praktiker ser ut vid skrivande på svenska och hon vill identifiera språkliga resurser som gynnar elevernas möjligheter att skriva texter på svenska, samt beskriva när, hur ofta och på vilket sätt eleverna använder resurserna. 

Syftet med forskningsprojektet Flerspråkiga elevers skrivande på svenska i skolan är att öka kunskapen om flerspråkiga gymnasieelevers skrivande i skolan. Enligt den svenska läroplanen måste skolan kunna möta individers olikheter, olika kunskaper och erfarenheter och ta tillvara på dem i undervisningen. För en flerspråkig elev innebär detta att elevens flerspråkighet ses som en resurs i skolan, vilket har betydelse inte bara för elevens språkutveckling och kunskapsutveckling, utan också för elevens identitetsutveckling. Studier visar dock hur vi i svenska skolor inte ser flerspråkighet som en resurs, bland annat genom att fortfarande se enspråkighet som norm. Det finns fortfarande få studier om hur flerspråkiga elever använder sin flerspråkighet vid skrivande på sitt andraspråk i en svensk (skol)kontext, och tidigare internationell forskning visar på individuella skillnader i detta hänseende. 

Studien inleds med en enkät som besvaras av ca 50 gymnasieelever som läser Svenska som andraspråk 1, i syfte att få en övergripande bild av flerspråkiga elever i en kommun och hur dessa elever uttrycker sig om sina språkliga resurser. Enkäten ligger till grund för ett målstyrt urval till en efterföljande fallstudie. I fallstudien observeras sex till åtta flerspråkiga gymnasieelevers skrivande, med hjälp av digitala verktyg såsom skärmfilmning och videofilmning. Texterna de skriver, vilka är sakprosatexter skrivna i kurserna Svenska som andraspråk 2 och 3, samlas in och analyseras. Efter skrivaktiviteten intervjuas eleverna om sitt skrivande och om sina texter. Observation, insamling av texter och intervjuer sker för samtliga elever vid tre olika tillfällen med ca sex månaders mellanrum.

Projektet utgår från teorier om att språkanvändning sker i ett socialt och kulturellt sammanhang, och att detta sammanhang har betydelse för elevens möjlighet till språk- och identitetsutveckling. Därför är också elevernas egna uppfattningar om sin språkanvändning centrala.

Projektet kan i förlängningen generera kunskap som kan användas för att göra de språkliga kunskaper och erfarenheter som flerspråkiga elever tar med sig in i sitt skrivande kan bli en resurs, inte bara för dem själva, utan också för undervisningspraktiker.

Forskningsprojektet är granskat och godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

Examina & kompetens

Magisterexamen i svenska som andraspråk, Göteborgs universitet, 2019

Gymnasielärarexamen, Stockholms universitet, 2000

Magisterexamen i engelska, Uppsala universitet, 1999

Johanna Rylner Kjellgren har en bakgrund som gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Hon har i sin tidigare yrkeskarriär undervisat i gymnasieskolan på de nationella programmen och på Språkintroduktionen i flera kommuner, samt arbetat som förstelärare. Hon har också arbetat som universitetsadjunkt på Jönköping University (2016-2020).

Undervisning

Linnéuniversitetet: Svenska som andraspråk 61-90hp

Högskolan för lärande & kommunikation, Jönköping University:  Fristående kurser i Svenska som andraspråk 1-60hp, kurser i svenska språket och i flerspråkighet, interkulturalitet och språk- och kunskapsutvecklande undervisning på lärarprogrammen, VFU-besök på Ämneslärarprogrammet, handledning av självständiga arbeten och examensarbeten på Grundlärarprogrammet, uppdragsutbildningar (från Skolverket och skolor/kommuner) i svenska som andraspråk och språk- och kunskapsutvecklande undervisning, kurser i nybörjarsvenska för högskolans internationella studenter och personal, samt stöd i akademiskt skrivande i Studieverkstaden.

Uppdrag

Studeranderepresentant i forskarutbildningsutskottet

Studeranderepresentant i handledarkollegiet för språkvetenskap, ht21 - vt24