Johanna Thulin

Johanna Thulin

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Mitt forskningsintresse rör framförallt våld och barns delaktighet. Jag disputerade med en avhandling om fysisk barnmisshandel. Avhandlingen innehöll fyra delstudier som fokuserade på våldets konsekvenser för barnet, avslöjandeprocessen av våldet samt effekterna av en specialiserad intervention barnen tagit del av; Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB). Samtliga delstudier utgick från barnets perspektiv och avhandlingen innehöll såväl intervjuer med barn som deras svar från olika självskattningsformulär. Forskningsresultaten visar att barn är kompetenta aktörer med viktig kunskap om sin situation. Samtidigt riskerar deras röster att tystas efter att de avslöjat sin våldsutsatthet. Aktörer som möter våldsutsatta barn bör inkludera barnet i den kommande utrednings- och beslutsprocessen samt utforma insatser som möter barnets behov.

Frågor som rör barns rättigheter, delaktighet och uppväxtvillkor är av särskilt intresse.

Jag deltar också i en forskargrupp som studerar mäns våld mot kvinnor i projektet ”Vad fungerar och varför – Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande”. Projektet är finansierat av FORTE.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)