Jag är sjuksköterska och filosofie doktor i vårdvetenskap. Min forskning handlar om att utforska forensisk vård för våldsutsatta personer och deras familjemedlemmar på akutmottagningen i Sverige. Vård efter våldsutsatthet kan benämnas forensisk vård eftersom den är specifik i att den tar tillvara på rättsliga aspekter. Utöver medicinska åtgärder, innefattar forensisk vård: att upptäcka våldsutsatthet, bemöta och erbjuda stöd, spårsäkra, dokumentera och samverka med polis, socialtjänst och andra organisationer eller myndigheter i samhället som kan erbjuda fortsatt stöd och hjälp. Vården på akutmottagningen är mestadels individfokuserad men våldet berör inte bara de som direkt utsätts utan även deras familjemedlemmar, därför är familjemedlemmarna till våldsutsatta personer också i kärnan av min forskning. Resultaten i min avhandling kan vara till nytta för beslutsfattare inom akutsjukvården samt sjuksköterskor på akutmottagningar.