Kajsa Johansson

Doktorand
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter
Min avhandling syftar till att förstå hur politisk mobilisering på landsbygden har skett i Moçambique sedan landets självständighet 1975. Befintlig forskning har i huvudsak fokuserat på hur den ekonomiska politiken, inklusive jordbrukspolitiken, har påverkat den sociala och ekonomiska situation för människor på landsbygden men inte hur människor har valt att organisera sig för att påverka sin situation. I majoriteten av den befintliga litteraturen om civilsamhälle och politisk mobilisering i Moçambique står den urbana medelklassen i fokus. Forskningen avser att ge ett bidrag till förståelsen för villkoren för landsbygdens befolkning där densamma sätts i fokus som ekonomiska och politiska subjekt. Därtill kommer studien att genomföras i geografiska områden i landet, i dess norra delar, som är mindre beforskade. Jag hoppas att genom avhandlingsarbetet bidra till policydiskussioner om det internationella utvecklingssamarbetet, storskaliga markinvesteringar, landsbygdsutveckling och civilsamhällets och bonderörelsens roll i utvecklingsprocesser. *** Jag inledde mina doktorandstudier i november 2013. Innan jag började doktorera arbetade jag som civilsamhälleskoordinatör för Svenska Afghanistankommittén i Kabul och dessförinnan som utvecklings- och policychef på We Effect och Vi-skogen i Stockholm. Innan det arbetade jag i knappt sex år i Moçambique, som rådgivare för Moçambiques aidsnätverk Monaso, folkhälsohandläggare för Afrikagrupperna och programchef och landrepresentant för We Effect. Min huvudsakliga erfarenhet från Moçambique är från program som arbetar för folklig mobilisering på landsbygden, bonders ökade inflytande generellt och over jordbrukspolitik och markfrågor i synnerhet. Parallellt med avhandlingsarbetet är jag engagerad bland annat i Svenska Afghanistankommitténs styrelse, i SIANIs styrgrupp. Jag deltar även på olika sätt i den biståndspolitiska debatten och föreläser gärna utanför universitetet om utvecklings- och biståndspolitik, markfrågor, civilsamhället samt mer generellt om Moçambique och Afghanistan. Jag är fakultetsrepresentant i Kommittén för lika villkor vid LNU. *** Min utbildningsbakgrund är brokig och inte inom sociologi. Jag är civilingenjör med inriktning väg och vatten (från Chalmers) och har läst freds- och utvecklingsstudier till magisternivå (Göteborgs universitet).

Publikationer

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))