Karin Rehman

Karin Rehman

Universitetsadjunkt
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Karin Rehman är sedan hösten 2018 doktorand i svenska språket med inriktning mot svenska som andraspråk, och arbetar som universitets-adjunkt.

Forskning

Hennes avhandlingsarbete, Nyanlända gymnasieungdomars inträde i det svenska historieämnets diskurs, ingår i forskningsprojektet Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering.

Länk till projektet

Syftet med avhandlingen är att bidra till djupare förståelse av språk och ämnes­innehåll i texter som nyanlända ungdomar läser och skriver. Specifikt studeras texter om källkritik i historieämnet. Data samlades in under två läsårs etnografiskt fältarbete på språkintroduktions­programmet. Det utvalda materialet består av tre texter skrivna av en historielärare och tretton texter skrivna av totalt fem elever.

Vilket verbalspråk som används i satser och satskomplex undersöks ur ett socialsemiotiskt funktionellt ovanifrånperspektiv. Inbäddade satser, omständighets­mässig betydelse på olika nivåer och relationer mellan satser som specificerar och utvecklar betydelse framträder som centrala resurser för att uttrycka ämnes­innehåll och tycks för eleverna i många fall fungera som steg på vägen mot att hantera nominaliseringar. Analyserna visar också att processbetydelse kan spänna över flera identifierade processtyper men även definieras i under­ordnade kategorier inom samma processtyp. Det har betydelse för metaspråkande med elever om processers betydelse.

Ämnesinnehållet undersöks för ämnesmässig komplexitet i ord och ord­grupper och hur komplexiteten förtätas då orden sätts samman i enheter som ofta motsvarar satser och satskomplex. Analysmetoden utgår från två dimensioner inom legitimerande kodteori, specialisering och semantik.

Det preliminära resultatet visar att ett begränsat urval av tekniska begrepp kan vara tillräckligt för att elever kan börja göra källkritiska granskningar utifrån vedertagna källkritiska kriterier och att kondensering framför allt sker genom explicita samband i text. Resultaten tyder på att ämnesundervisning kan inledas tidigt i ungdomars andra­språks­utveckling. Det skulle både kunna fungera motiverande och ge elever mer tid för utvecklingen av såväl kunskaps­språk som ämneskunnande.

Examina och kompetens

Fil. kand i utbildningsvetenskap, gymnasielärarexamen, Stockholms universitet, 2006.

Karin Rehman har en bakgrund som undervisningsråd på Skolverket, gymnasie­lärare och typograf. Som lärare undervisade hon på både nationella program och språkintroduktionsprogrammet, i ämnena svenska som andraspråk, svenska och medier och kommunikation. I sin roll som förstelärare arbetade hon också med kollegialt lärande och ledde nätverk för lärare.

Undervisning

Svenska som andraspråk, grundkurs: Nyanländas och vuxnas lärande

Svenska som andraspråk, fortsättningkurs: Bedömning och betyg i svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk, kandidatkurs: Didaktisk fördjupning och läromedelsanalys samt handledning av självständiga arbeten. 

Uppdragsutbildningar, bland annat inom ramen för Skolverkets program Samverkan för bästa skola och Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning

Publikationer