I dagens globala ekonomi sker konkurrensen inte endast mellan isolerade företag utan mellan försörjningskedjor (på engelska Supply Chain) vilka samarbetar från råmaterial till färdig produkt samt försäljning.   När flera företag inom en försörjningskedja ska koordinera order och produktion möter de utmaningar som; tillverkningsrisk, ledtid osäkerhet och slumpmässig efterfrågan vilka kan medföra upp till 40 % kostsam ineffektivitet. 

För att finna en lösning på problemet erbjöds Katarina att studera som gästdoktorand för Professor Van Mieghem vid ansedda ”Kellogg” Northwestern University, Chicago (våren 2014) följ av studier för Professor Wakker vid Ekonometri fakulteten Erasmus Universitet, Rotterdam (hösten 2014) finansierad via Hedeliusstipendium.

Resultatet blev en matematisk algoritm där finansiella optioner appliceras som erbjuder företag flexibilitet att koordinera order och produktion givet slumpmässig efterfrågan under flera perioder. Detta leder till högre lönsamhet för respektive företag samt kan företagen dela efterfråga risk.  Istället för kostsam ineffektivitet kan företag behålla sin konkurrenskraft i en global och konkurrensutsatt ekonomi. Denna algoritm är publicerad i högt rankad journal (ensamskriven);

Eriksson, K. (2019). An option mechanism to coordinate a dyadic supply chain bilaterally in a multi-period setting. Omega: The International Journal of Management Science.

Vid sidan av algoritm erbjuder avhandling (området SCM en ytterligare färdriktning) en objektiv metod att mäta lönsamhet samt styrker med kvantitativa data från Volvo CE det sökta sambandet mellan flexibilitet i försörjningskedja och lönsamhet.  

Slutligen erbjuder avhandling ett teoretiskt bidrag när den vidgar optionsteori till området SCM och påvisar hur portföljvalsteori används och appliceras för att med algoritm lösa Fisher (1997) paradox.

Katarinas forskning innebär bland annat att kombinera finansiering och logistik. Specifikt forskar Katarina på att applicera optionsteori inom logistik för att identifiera och beakta flexibilitet mellan leverantör, tillverkare och återförsäljare, i syfte att minska risk och öka effektivitet när investeringsbeslut fattas under osäkerhet och efterfrågan är slumpmässig.

Katarina undervisar i optionsteori och innan hon började nuvarande anställning arbetade Katarina som rådgivare vid PwC Corporate Finance Amsterdam.

Katarina var under 2014 inbjuden som Visiting Predoctoral Fellow vid Kellogg School of Management, Managerial Economics & Decision Sciences Department, Northwestern University, Chicago, från januari till juni samt Visiting Doctoral Student at Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, från september till december, finansierad via Hedeliusstipendium.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)