Katarina Hyltén-Cavallius

Katarina Hyltén-Cavallius

Lektor, biträdande
Institutionen för rättsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

ORCID: 0000-0001-6597-1172

Katarina Hyltén-Cavallius är biträdande lektor i EU-rätt och programansvarig  för rättsvetarprogrammet i Kalmar, 180 hp.

Hon är författare/redaktör till böckerna:

 • Uppehållsrätten: EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar, (Norstedts Juridik, 2024)

 • EU Citizenship at the Edges of Freedom of Movement,
  (Oxford: Hart Publishing/Bloomsbury, 2020)

 • Free Movement of Persons in the Nordic States: EU Law, EEA Law, and Regional Cooperation
  (Oxford: Hart Publishing/Bloomsbury, 2022) (red. med Jaan Paju)

Under våren 2024 arbetar Katarina Hyltén-Cavallius med juridisk analys till ett OECD-projekt om arbetsmarknadsintegration och mobilitet av tredjelandsmedborgare i Öresundsregionen. 

Hon författade sin avhandling om Unionsmedborgarskapet och dess rättsverkan och fick 2017 sin PhD-grad i EU-rätt vid Juridiska Fakulteten vid Köpenhamns Universitet. Avhandlingsprojektet analyserade Unionsmedborgarskapets rättsliga innebörd och effekt för individens rättsställning i situationer då villkoren för uppehållsrätt inte är uppfyllda. Avhandlingen gjordes sedan om till en monografi och publicerades 2020 i Hart Publishing-serien Modern Studies in European Law.

2016 genomförde Katarina Hyltén-Cavallius en vistelse som gästforskare vid Institutet för Socialrätt vid Juridiska Fakulteten, KU Leuven i Belgien samt en vistelse som stagiaire vid EU-domstolen i Luxemburg.

Åren 2017-2022, arbetade hon vid juridiska institutionen vid Aarhus Universitet där hon bedrev forskning och undervisning i EU-rätt.

Innan hon valde den akademiska banan arbetade hon som jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö, som notarie och sedermera föredragande jurist, med inriktning på socialförsäkringsrätt, migrationsrätt och skatterätt. Hon har även arbetat som skattejurist vid Deloitte i deras konsultverksamhet för internationella arbetstagarförhållanden.

Katarina Hyltén-Cavallius har en fil. kand. i franska och litteraturhistoria samt en juristexamen från Göteborgs Universitet. Under studietiden genomförde hon språkstudier vid Institut Catholique de Paris och en praktikperiod vid FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP) vid deras fransktalande kontor i Cotonou, Benin.

Undervisning

EU-rätt

Migrationsrätt

Introduktion till rättssystemet

 

Forskning

EU-rätt

Fri rörlighet inom EU

EU-medborgare

Offentlig rätt

Uppdrag

 • Sedan 2020 är Katarina Hyltén-Cavallius utsedd som nationell rättslig expert i det av Europeiska Kommissionen finansierade forskningsnätverket MoveS- Free Movement of Workers and Social Security Coordination.För nätverkets räkning bevakar hon rättsutvecklingen i Sverige samt bidrar med rapporter och analyser angående fri rörlighet för arbetstagare inom EU och EU:s koordinering av socialförsäkringsrättigheter.Läs mer om MoveS här.
 • Undervisare på Domstolsakademins distanskurs Fri Rörlighet i Migrationsrätten den 24-25 januari 2023 (Sveriges Domstolar).
 • Föredragshållare på Domstolsakademins Socialförsäkringsdagar i Stockholm den 28 november 2022 (Sveriges Domstolar).
 • Högre seminarium den 12 oktober 2022 på Linnéuniversitetet om det pågående forskningsprojektet: Uppehållsrätten- om EU-medborgares ställning i svensk rätt.
 • Organisatör och värd av det dansk-svenska MoveS-seminariet Cross-Border Work and Social Security Protection in the Øresund Region - Challenges and solutions for high mobility, telework and platform work, som avhölls vid Köpenhamns Universitet, den 9 maj 2022. Läs om seminariet här.
 • Medlem av redaktionsrådet för Nordic Journal of European Law, NJEL.
 • Uppdrag som peer-reviewer för bl.a. Cambridge University Press, Nordisk Socialrättslig Tidsskrift, Hart Law Publishing, Nordic Journal of European Law, Maastricht Journal of European and Comparative Law, European Public Law, och European Journal of Social Security.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)