Katarina Herrlin

Katarina Herrlin

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24098, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är anställd som universitetslektor i didaktik vid campus Kalmar och arbetar främst inom grundlärarprogrammets inriktning mot arbete i förskoleklass – åk 1–3 samt i VFU-kurserna för fk-åk 6.

Undervisning

Mitt undervisningsfält är framförallt grundläggande läs- och skrivutveckling,  med fokus på hur språk- läs- och skrivutvecklande undervisning kan bedrivas så att lärande främjas i förskoleklass och åk 1–3. Under årens lopp har jag utvecklat ett särskilt intresse för begynnande läsning samt kartläggning och bedömning i förskoleklass och de tidiga skolåren. Utöver läs- och skrivkurser ansvarar jag också för studenternas två avslutande VFU-kurser i inriktningar mot arbete i förskoleklass – åk 6 samt deltar i kompetensutbildning för våra handledare.

Som ett komplement till arbetet inom lärarutbildningen skriver jag också läromedel för de tidiga skolåren. Det senaste projektet är Läsresan, ett basläromedel i ämnet svenska utgivet av Majema AB.  

Forskning

Jag medverkar i ett ULF-projekt (Utveckling, Lärande, Forskning), där jag och Jens Gardesten ansvarar för en delstudie om rutiner i skolan. Forskning visar att rutiner kan bidra till nödvändig stabilitet inom en organisation, samtidigt som vissa rutiner eller klassrumsritualer kan uppfattas som begränsande av lärarens handlingsfrihet. I vår studie låter vi lärarstudenter få möjlighet att pröva, leda och värdera olika rutiner, samtidigt som verksamma lärare bidrar med sina erfarenheter.

Jag ingår i två forskningsmiljöer, dels "PEPP", forskning om pedagogiska professioner och praktiker och dels ”Litteracitet och undervisning

Uppdrag

Under 2015–2019 var jag projektansvarig för ”Försöksverksamhet med övningsskolor”, ett externfinansierat projekt som involverade vår redan prövade idé med en verksamhetsintegrerad utbildning. Denna utbildning (VI-profilen) visade sig vara en framgångssaga som resulterade i att Grundlärarprogrammet/VI-profil övergick till en reguljär utbildning 2020. I samband med detta startade utbyggnad av noder i Oskarshamn och Karlskrona. Idag är jag programansvarig för VI-profilen, Region Kalmar. VI-profilen har en väl uppbyggd samverkan där studenter, kursansvariga, lärare, rektorer och skolhuvudmän är delaktiga i utvecklingen av programmet.

Utöver programansvar arbetar jag återkommande med uppdrag från Skolverket där jag bland annat varit med och arbetat fram avsnitt i läslyftsmodulerna Tidig läsundervisning och Tidig skrivundervisning vilka vänder sig till lärare i förskoleklass och årskurserna 1-3. Jag har även medverkat i utformandet av ett nationellt obligatoriskt kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass, Hitta språket. Dessa skolverksuppdrag ha skett i samarbete med projektledare Tarja Alatalo, Högskolan Dalarna.

Jag är också koordinator i Lnu:s samordningsgrupp för Försöksverksamhet med ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). Här är vi ett av nio lärosäten som ingår i Uppsala-noden. Försöksverksamheten pågår 2018-2022.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))