Katarina Ståhlkrantz

Katarina Ståhlkrantz

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som lektor i pedagogik vid institutionen för didaktik och lärares praktik. En stor del av min tid arbetar jag med handledning och processledning av rektorer och skolledare inom Skolverkets regeringsuppdrag "Samverkan för bästa skola". Som koordinator för Centrum för skolutveckling (CSU) har jag ett övergripande ansvar för de uppdrag som fakulteten för samhällsvetenskap bedriver i samverkan med bland annat skolhuvudmän och statliga skolmyndigheter. Det kan till exempel handla om uppdragsutbildningar, praktiknära forskning, skolutvecklingsinsatser, föreläsningar och utvärderingsuppdrag.

I min egen forskning är jag främst intresserad av skolans styrning och ledning samt hur rektorer och skolchefer, som pedagogiska ledare, kan bidra till skolutveckling. Jag tillhör forskningsgruppen SITE (Studies in Curriculum, Teaching and Evaluation), vars forskning är inriktad på läroplansteori och didaktik. Här är det särskilt frågor om hur styrning och ledning av utbildningen går till och förändras, som väcker min nyfikenhet.

I min avhandling "Rektors pedagogiska ledarskap - en kritisk policyanalys" studerade jag hur förväntningarna på rektor som pedagogisk ledare har förändrats över tid och med vilka konsekvenser. För att ta reda på detta läste och analyserade jag svenska utbildningspolitiska policydokument från 1920-talet fram till 2010-talet.

Forskning

Min pågående forskning handlar om skolledares pedagogiska ledarskap på olika nivåer i skolväsendets styrkedja. Jag intresserar mig särskilt för hur skolchefer och rektorer genom sitt pedagogiska ledarskap kan bidra till skolutveckling och förbättra förutsättningarna för barns och elevers utveckling och lärande.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))