Krister Bredmar

Krister Bredmar

Professor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Krister Bredmar är professor i Företagsekonomi med inriktning mot verksamhetsstyrning. Hans forskningsintresse handlar framförallt om hur organisatoriskt meningsskapande kan förstås som ett uttryck för och mål med verksamhetsstyrning.

- Jag har under hela min akademiska karriär varit intresserad av hur chefer på olika nivåer, men framförallt på mellannivå i organisationer planerar för och följer upp det som händer i en verksamhet.

Detta intresse kan fångas i en ganska enkel fråga, menar Bredmar; Hur går det för verksamheten? Svaret innehåller ofta tre delar; en referens till en prestation, en utvärdering i relation till ett mål och en beskrivning av prestationen i relation till ett sammanhang inom eller utanför organisationen. Svaret ger därmed uttryck för ett individuellt meningsskapande som speglas i förståelsen för det som pågår i organisationen.

Avhandlingen, som försvarades 2002 vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, beskriver hur mellanchefer i tre olika typer av organisationer; en tillverkande, en tjänsteproducerande och en återförsäljare använde verksamhetsstyrningen som en process som skapade organisatorisk mening.

- Under arbetet med min avhandling blev det tydligt att verksamhetsstyrning inte bestod av statiska tekniker eller metoder utan var något dynamiskt som mellanchefen använde för att kunna handla på ett meningsfullt sätt.

Nästa större forskningsprojekt, finansierat av rektors strategiska medel, handlar om hur en ansvarig chef och ägare lyckats utveckla en verksamhet till att omsätta miljardbelopp under sin livstid. Tre företagsledare med anknytning till Kalmar Län ingick i studien. Dessa kontrasterades sedan mot en landstingsdirektörs arbete och ledningen av musikfestivalen i Hultsfred. Traditionella verksamhetsstyrningsbegrepp, så som planering och uppföljning kom i studien att speglas mot begrepp som ansvar, riskhantering, lärande och förändringsarbete. Projektet avrapporterades 2011 i boken Meningsskapande verksamhetsstyrning – en funktion under utveckling.   

Bredmar har publicerat 18 vetenskapliga artiklar, i internationella tidskrifter som tillämpar peer-review granskning. En betydande andel är egenförfattade, men också författade med kollegor och gamla studenter. Artiklarna visar prov på olika metodologiska angreppssätt, så som intervjuer, fältobservationer, enkäter och litteraturstudier.

Mötet med företagare, t ex arrangerat i samarbete med Kalmar Science Park har utmynnat i två monografier. Den första med titeln Strategisk ekonomistyrning – att leda för långsiktig tillväxt är ett resultat av en seminarieserie med företagsledare som upplevt att deras företag stannat i utveckling och tillväxt. Boken är skriven på ett sätt som ska hjälpa företagsledare, så att deras verksamheter fortsätter att utvecklas. Den andra boken, Ekonomistyrning från grunden är en lärobok. Materialet till boken är inspirerat  av mötet med ett tusental studenter på grundkurser inom ekonomistyrning och samtalet med företagsledare. Boken sammanfattar de färdigheter en företagsledare behöver bemästra för att lyckas med den ekonomiska styrningen. Ytterligare en monografi som grundar sig på de teorier Bredmar arbetat med genom åren publicerades på ett brittiskt förlag 2016. Boken, Understandning management control and organizational sense-making,  sammanfattar hans teoretiska förståelse som upparbetats genom åren.

- De fem monografier jag skrivit utgör på ett sätt olika pusselbitar som bidragit till den kunskap och kompetens jag har idag, dvs den förståelse jag utvecklat under min akademiska karriär. Jag har i dem avrapporterat forskningsprojekt, skrivit för yrkesverksamma, skrivit för studenter och redogjort för mina teoretiska rötter. Med hjälp av artiklarna som behandlar frågor som berör ekonomistyrning, affärsinformatik, marknadsföring och finansiering har jag också visat på min förståelse för bredden inom företagsekonomi som fenomen och ämne.

Bredmars akademiska karriär började som adjunkt vid Högskolan i Kalmar, fortsatte via forskarstudier vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och ett lektorat vid Högskolan i Kalmar som sedan omvandlades till Linnéuniversitetet. Under ett par år arbetade han också vid sin alma mater, Handelshögskolan i Göteborg där han bland annat ingick i Centrum för affärssystem. Under den perioden blev Bredmar också utnämnd till docent. Under hela sin akademiska karriär har han regelbundet deltagit i workshops och konferenser, både internationellt och nationellt.

- Det kanske viktigaste nätverket för utvecklingen av min förståelse för management control som fenomen, har det brittiska nätverket Management Control Association varit. De träffas fyra gånger per år för endagars workshops och har en konferens var tredje år. Den gruppen av forskare jag träffat där har på ett betydande sätt format mig som forskare.

Under senare år har Bredmar framförallt arbetat med ett större projekt kring regional digitalisering ReDit, finansierat av Tillväxtverket och Region Kalmar. Han ingår också i Ekonomihögskolans kunskapsplattform eXperience och Linnéuniversitetets kunskapsmiljön Digital Transformation.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))