Jag undervisar mest inom neurokognition och organisationspsykologi, speciellt kring betydelsen av kulturella faktorer, förändringsstrategier, motivationsarbete och konflikthantering. I min forskning studerar jag riskfaktorer för demens, speciellt hur sociala förhållanden och känslor långsiktigt kan påverka risken att drabbas av Alzheimer's sjukdom, diagnostik av tidig kognitiv störning, samt hur olika livsstilsförändringar kan leda till förbättrad kognitiv hälsa.

Undervisning

Jag har under mina 40 år vid Linnéuniversitetet undervisat på det mesta inom psykologi, bl a organisationspsykologi, ledarskap, konflikthantering, förändringsarbete, politisk psykologi, idrottspsykologi, terrorism och betydelsen av kulturella värderingar. Jag har också arbetat med utbildning av rektorer och personalvetare. Många av dessa kurser har varit tvärvetenskapliga och en del av dem har dessutom varit projekt tillsammans med utländska universitet, t ex Universidad Iberoamericana i Mexiko City, Makerene-universitetet i Uganda och Minnesota University i USA. De senaste åren har jag huvudsakligen undervisat i biologisk psykologi på Psykologprogrammet och tvärkulturell organisationspsykologi på bl a Masterprogrammet.

Forskning

Jag avslutade i oktober 2016 en doktorsavhandling på halvtid vid Karolinska Institutet som handlar om riskfaktorer för demens, speciellt hur sociala förhållanden och känslor långsiktigt kan påverka risken att drabbas av Alzheimers sjukdom. Vid Linnéuniversitetet har jag medverkat i ett stort forskningsprojekt om hälsosamt åldrande, det s k SAGE-projektet, där vi undersöker hur olika aktiviteter påverkar markörer för kognitiv hälsa. Hittills har vi jämfört tre olika aktiviteter: fysisk motion, kognitiv träning och mindfulness. Den markör vi speciellt undersöker är ett protein som förkortas BDNF och som står för "brain-derived neurotrophic factor". På längre sikt skulle jag vilja undersöka om förmåga att bilda detta protein, t ex i samband med fysisk motion, kan vara kopplat till kognitiv hälsa.

Vid Karolinska Institutet arbetar jag i huvudsak med tre olika projekt under ledning av Miia Kivipelto:

1. MIND-AD där vi undersöker om ett paket av livsstilsförändringar (fysisk aktivitet, kognitiv träning, hälsosam kost och kontroll av kardiovaskulär hälsa) kan bromsa kognitiva försämringar hos patienter med en tidig demensdiagnos. I det projektet ansvarar jag för den kognitiva träningen av patienter.

2. EACare, ett projekt där vi tillsammans med KTH utvecklar en robot som skall kunna assistera i diagnostik av tidig kognitiv störning. Målet är att göra dessa diagnoser mer tillförlitliga och systematiska genom användande av artificiell intelligens. Samma robot skall också utvecklas så att den kan användas för att ge äldre stimulerande uppgifter och fungera som en livsstilscoach i deras hemmiljö.

3. En uppföljning av FINGER-studien (se artikel i Scientific American nedan) där vi undersöker om de positiva kognitiva effekterna kan relateras till BDNF-funktionalitet, d v s om förmågan att öka BDNF-halter genom intervnetionen är en förutsättning för att förbättra sin kognitiva förmåga.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))