Kristina Gustafsson

Kristina Gustafsson

Docent
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Sedan mitten av 1990-talet har jag undervisat och bedrivit forskning om integration, migration och mångfald med särskilt fokus på etik, värden, språk och utbildning på Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet.

2004 disputerade jag med avhandlingen "Muslimsk skola, svenska villkor: Konflikt, identitet och förhandling". Teoretiskt har jag intresserat mig för postkoloniala perspektiv och politisk- respektive moralfilosofi.

Under flera år har jag tillsammans med Norström och Fioretos forskat om tolkning i talade språk i två forskningsprojekt, "Tolken en kulturell mellanhand" och "Bakom stängda dörrar: Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration med särskild inriktning på mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och unga". Vi kartlade hela tolkservicefältet i Sverige och omfattande brister i allt från utbildning av tolkar och auktorisationsmöjligheter till användning av tolk inom olika verksamheter och myndigheter identifierades. Inom ramen för projektet "Bakom stängda dörrar" kartlades även det svenska mottagningssystemet av asylsökande ensamkommande barn och unga, allt från lagar och regler till den vardagliga omsorgen och dess rutiner. Särskild vikt lades vid att undersöka ensamkommande barns erfarenheter av existentiella frågor och betydelsen av tolkning och att dela språk med sin omgivning.

Andra forskningsprojekt som jag har genomfört är projektet "Vad kultur gör" som handlade om vad arbete med kultur innebär inom äldreomsorg med fokus på arbete och planering av omsorg. Projektet genomfördes i samarbete med region Halland, Hallands bildningsförbund och Kulturrådet har jag undersökt. I ett annat projekt undersökte och utvärderade jag och Annika Rosén två föräldrastödsprogram på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stads socialförvaltnings utvecklingsenhet. Hösten 2016 gjorde flera kollegor och jag en studie om flyktingmottagandet i projektet "Småland som spelplats för världens flyktingmottagande" och under 2017 - 2019 genomfördes projektet, "Barn och andra anhöriga som tolkar inom offentlig verksamhet" med finansiering från Socialstyrelsen.

Undervisning

Jag har undervisat och varit examinator på flera kurser på Socionomprogrammet vid Linnéuniversitet. De senaste åren har jag varit verksam framför allt kursen 4SA711 Socialt arbete med barn, unga och familj som ges på utbildningen sjunde termin samt på kurser i kvalitaiv metod på master och forskarutbildningsnivå. Under ett par år har jag även bedrivit kurser på forskarutbildningen om etnografisk forskning i socialt arbete i samarbete med Linköpings universitet. 

Forskning

Under 2020 startar jag upp två nya forskningsprojket. Det ena heter Asylintervjuer i Sydafrika och Sverige. Erfarenheter, tolkningar och förhandlingar. Det finansieras av Crafoordstiftelsen. Lisa Ottosson, Linnéuniversitetet och Pineteh Angu, Pretoria university är medarbetare i detta projekt vars syfte är att undersöka asylprocessen i två länder, Sydafrika och Sverige. I fokus står den individuella asylintervjun, där den asylsökandes muntliga redogörelse spelar en nyckelroll för att fastställa legitimiteten i varje enskilt fall. 

I ett annat projekt Kulturdialog genom tolk som finansieras av Asyl, migrations och integrationsfonden. Projekt bygger vidare på och tillvaratar erfarenheter gjorda i ett pilotprojekt där tolkar specialutbildades till kommunikatörer som genomförde dialogföreläsningar med personal inom olika offentliga verksamheter och med personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med föreläsningarna var att förklara och förstå kulturell interaktion, skilda värderingar och erfarenheter av diskriminering och rasism. Projektet genomförs tillsammans med Örebro tolk- och översättarservice samt Borlänge kommuns tolkförmedling. Utöver forskning är ambitionen  att tolkarnas utbildning till kommunikatörer formaliseras, att ett metodstöd för dialogföreläsningar skapas och att totalt 230 dialogföreläsningar genomföras i regionerna Örebro och Dalarna.

Uppdrag

Sedan 2014 är jag ledamot i det som nu heter etikprövningsmyndigheten, avdelningen övrig forskning vid Linköpings universitet. De kommande fyra åren är jag utsedd till vetenskaplig sekreterare.

Ett annat ledningsuppdrag har jag inom Linnéuniversitetets forskningscenter Concurrences in colonial and postcolonial studies där jag sitter med i styrgruppen 2018 -2021.

Vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet leder jag forskargruppen, Socialt arbete och migration.

Under 2020 genomför Jimmy Fungmark, forskningsassistent och student på masterprogrammet i Socialt arbete, och jag en utvärdering av föräldrastödsprogrammet Pappa kom hem på uppdrag av Uppvidinge kommun.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))