Profilbild

Kristina Gustafsson

Docent
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708647
+46702908327
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Sedan mitten av 1990-talet har jag undervisat och bedrivit forskning om integration, migration och mångfald med särskilt fokus på etik, värden, språk och utbildning på Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet.

2004 disputerade jag med avhandlingen "Muslimsk skola, svenska villkor: Konflikt, identitet och förhandling". Teoretiskt har jag intresserat mig för postkoloniala perspektiv och politisk- respektive moralfilosofi.

Sedan 2008 har jag tillsammans med Norström och Fioretos forskat om tolkning i talade språk i två forskningsprojekt, "Tolken en kulturell mellanhand" och "Bakom stängda dörrar: Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration med särskild inriktning på mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och unga". Vi kartlade hela tolkservicefältet i Sverige och omfattande brister i allt från utbildning av tolkar och auktorisationsmöjligheter till användning av tolk inom olika verksamheter och myndigheter identifierades. Inom ramen för projektet "Bakom stängda dörrar" kartlades även det svenska mottagningssystemet av asylsökande ensamkommande barn och unga, allt från lagar och regler till den vardagliga omsorgen och dess rutiner. Särskild vikt lades vid att undersöka ensamkommande barns erfarenheter av existentiella frågor och betydelsen av tolkning och att dela språk med sin omgivning.

Under 2013- 2014 genomförde jag ett forskningsprojekt i samarbete med region Halland, Hallands bildningsförbund och Kulturrådet har jag undersökt vad arbete med kultur innebär inom äldreomsorg med fokus på arbete och planering av omsorg. Forskningen baseras på kulturanalys och etnografisk metod. En central teoretisk utgångspunkt är att utförande och konsumtion av estetisk kultur ger deltagaren/konsumenten redskap för reflektion och nya perspektiv på sig själv, andra och sin omgivning.

Under 2015 har jag undersökt och utvärderat två föräldrastödsprogram på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stads socialförvaltnings utvecklingsenhet. Båda programmen bygger på studiecirklar som genomförs med föräldrar med utländsk bakgrund. Det ena programmet ges i Unizons regi och heter "Ur barnens perspektiv" och det andra har genomförts av av socialförvaltningen i Hässelby-Vällingby och heter "Att vara förälder i Sverige".

Forskning

För närvarande arbetar jag ett forskningsprojekt som handlar om kommunikation med brukare och patienter som inte talar svenska inom primärvård och socialtjänst. Projektet är ett uppdrag från Socialstyrelsen och bygger på en nationell enkätundersökning samt fokusgruppsintervjuer. Medarbetare i projektet är forskningsassistent Petra Höglund och forskarna Eva Norström och Ingrid Fioretos.

Utöver det arbetar jag med ett projekt som heter Småland som spelplats för världens flykting mottagande 2015 - 2016. Projektet har bland annat finansieras med medel för Samhällelig Drivkraft vid Linnéuniversitetet och det genomförs i samarbete mellan institutionen för socialt arbete, institutionen för kulturvetenskaper, Kulturparken Småland, Kalmar läns museum och Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg. I projektet deltar FD Jesper Johansson och FD Åsa Trulsson. Under hösten 2016 har vi dokumenterat erfarenheter av mottagande av flyktingar och migranter under hösten 2015 till hösten 2016. Vår huvudfråga är hur aktörer inom statliga, regionala, kommunala, privata och frivilliga verksamheter skapar förutsättningar för ett värdigt mottagande som tar till vara på människors kunskaper, drivkrafter och entreprenörskap nu och på lång sikt.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))