Kristina Holmberg

Kristina Holmberg

Docent
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708986
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag arbetar mest inom lärarprogrammen där jag undervisar i lärande och utveckling samt handleder självständiga arbeten. Dessutom undervisar jag i masterutbildningen med inriktning mot digitalisering, i kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och i utbildning för vfu-handledare. 

Forskning

Min forskning handlar om digital teknologi i förskola och skola, men även om  professionsutveckling och vetenskaplighet i lärarutbildning.

Som medlem i den tvärvetenskapliga forskargruppen EdTechLnu är jag främst intresserad av hur barn, elever och lärare använder digital teknologi i den pedagogiska verksamheten. Jag ser det som viktigt att forskning inriktas på undervisning i sitt sammanhang så att vi empiriskt kan förstå vilken inverkan digital teknologi har för lärandet. Mitt fokus ligger också på utveckling och långsiktig implementering av digital teknologi, som syftar till att förändra förskolans och skolans verksamhet. 

DILE (DIgital LEarning in Preschool)
Under 2017-2019 är jag vetenskaplig ledare för DILE, ett nordiskt nätverk finansierat av medel från Nordplus. Nätverket startade 2015 och ser som sin primära uppgift att bidra till att utveckla kvaliteten i de nordiska förskolornas arbete med digitalisering. Deltagarna är förskollärare, förskolechefer och forskare från Island, Norge, Finland, Danmark och Sverige.

Följ projektet på: https://dileprojekt.wordpress.com

Läs artikel om projektet på Nordplus egen hemsida: DILE-artikel

Bok: Lek och lärande med digitala verktyg i nordiska förskolor.

Lärarutbildning
I ett flertal år har jag arbetat med utveckling av undervisningsformer inom lärarutbildning. Det har bland annat handlat om självorganiserat lärande och om rummets betydelse för studenters lärande. Under senare år har jag även varit involverad i projekt som undersökt den förändrade lärar-student relationen och hur demokrati "görs" i lärarutbildningens undervisningspraktik.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))