Kristina Kakoulidou

Kristina Kakoulidou

Universitetsadjunkt
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetsadjunkt i historia med ämnesdidaktisk inriktning. Jag har tidigare arbetet som gymnasielärare i historia och svenska.

Undervisning

Jag undervisar i historiedidaktik för blivande historielärare i grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet. I ämneslärarprogrammet arbetar jag med verksamhetsnära arbetssätt och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Forskning

I december 2021 försvarade jag min licentiatuppsats "Från A till F - bedömning och betygssättning i historia på gymnasiet". Licentiatuppsatsen handlar om tar sin utgångspunkt i hur lärare tolkar innehållet i kursplanen för gymnasieskolans kurs Historia 1b och bedömer elevers kunskaper i relation till densamma. Under läsåret 2018/2019 intervjuades sex gymnasielärare vid flera tillfällen för att undersöka hur lärare bedömer och betygssätter elevers kunskaper i kursen Historia 1b. Lärarnas bedömningsunderlag i form av examinationsuppgifter utgör en viktig del av det empiriska materialet, och lärarna ombads vid flera tillfällen under läsåret att resonera om hur de hade bedömt autentiska elevsvar. I slutet av kursen fick lärarna även resonera om helhetsbedömningen av elevernas kunskaper i samband med betygssättningen och vilka avvägningar som gjordes vid betygssättningen.

Resultaten visar sammanfattningsvis att det finns tydliga skillnader mellan hur lärarna tolkar styrdokumenten. Det yttrar sig genom vad lärarna efterfrågar i sina examinationsuppgifter under kursens gång – både vad gäller ämnesinnehåll och kognitiva förmågor – och i förlängningen vad som ligger till grund för betygssättningen i slutet av kursen.

Sedan januari 2022 arbetar jag med en doktorsavhandling där fokus flyttas till undervisningens mottagare och till mötet med och effekterna av historieundervisningen i termer av utvecklade kompetenser i relation till de färdigheter och fömrågor som undervisningen ska leda fram till. Vilka blir historieundervisningens effekter och vilka historiekunskaper uppfattar tidigare gymnasieelever som viktiga och avgörande för det högsta betyget.

Elevperspektivet är ett persepktiv som i den historiedidaktiska forskningen inte har undersökts i lika stor utsträckning som lärarperspektivet, och förhoppningsvis kan avhandlingen fylla en viktig funktion inom det fältet. 

Uppdrag

Vice prefekt vid institutionen för kulturvetenskaper (KV) med ansvar för lärarutbildningsfrågor. 

Lärarrepresentant i Programrådet för ämneslärarexamen

Nätverksansvarig för "Nätverket för historielärare". 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)