Kristina Tryselius

Kristina Tryselius

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är forskare och lärare på institutionen för hälso- och vårdvetenskap där jag bland annat är programansvarig för det internationella masterprogrammet i hälsovetenskap.

Jag brinner för en hög omvärldsmedvetenhet hos studenter och inom akademin för att vi ska se vår roll, vårt ansvar och vår betydelse i görandet av en bättre värld. Inte minst är det planetära klimatnödläget och hälsokonsekvenserna av detta av yttersta aktualitet för alla, inte minst studenter och lärare inom vård- och hälsoutbildningar.

Undervisning

Min undervisning sker företrädelsevis inom det internationella, tvååriga Health Science, Master Programme, 120 credits. Programmet operationaliserar transdisciplinäritet, internationalisering och klimathandling. Jag är kursansvarig för och undervisar i två metodkurser, en kurs i planetär hälsogeografi, individuellt projekt i hälsovetenskap, samt examensarbeteskursen om 30 hp där jag också handleder. Utöver detta undervisar jag även i en kurs om hälsa, mänskliga rättigheter och global rättvisa på programmet.

Jag undervisar även på sjuksköterskeprogrammet, och då inom områdena klimatförändringar och hälsa, hälsopromotion, respektive palliativ vård. Jag handleder och bedömer även examensarbeten.

Utöver detta har jag också handlett studenter i projektplaner och självständiga arbeten på Distriktssjuksköterskeprogrammet.

Forskning

Jag är delaktig i flera forskningsprojekt som kombinerar aspekter av hälsa och vård med rumsliga aspekter. Forskningen kan bäst beskrivas som transdisciplinär genom integrering av mina egna disciplinära bakgrunder, kulturgeografi och vårdvetenskap, och genom samarbeten med forskare med olika disciplinära tillhörigheter, bland annat arkitektur, fysisk planering, medie- och kommunikationsvetenskap och vård- och hälsovetenskap.

I projektet BTH | Spatiala strategier i särskilt boende under corona-epidemin undersöks vilka rumsliga strategier som personal och boende på särskilt boende använt för att förhindra smitta. Projektet är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. 

Genom samarbete i det nationella forskarnätverket "Space and Place for Health" deltar jag i en studie i hur hälsa som en mänsklig rättighet (där bland annat rätten till spatial frihet och geografisk rörlighet ingår) uppmärksammats i svensk medierapportering under Corona-pandemin. Studien utgör en av fyra delstudier som tillsammans uppmärksammar rumsliga aspekter av vård och hälsa under pandemin.

Under utveckling är forskning på området Planetary Health och forskning om nutida och förväntade hälsokonsekvenser i spåren av klimatförändringarna och det planetära klimatnödläget.

 

Uppdrag

Programansvarig, Health Science Master Programme, 120 credits

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))