Kristofer Årestedt

Kristofer Årestedt

Professor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44180, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

I grunden är jag utbildad sjuksköterska, med specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård. Jag disputerade 2007 vid Lunds universitet med en avhandling om hälsorelaterad livskvalitet hos äldre personer med kronisk hjärtsvikt. Fram till idag har jag företrädesvis bedrivit forskning inom kardiovaskulär vård, vård i livets slutskede och metodutveckling. År 2016 blev jag professor vid Linnéuniversitetet och startade i samband med detta intensifierades arbetet med att bygga upp forskargruppen iCARE (The innovative Cardiac Arrest REsearch group).

Undervisning

Jag undervisar på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, företrädesvis i vetenskaplig metod, statistik och psykometri. Dessutom handleder jag magister- och forskarutbildningsstudenter. Undervisningen bedrivs i sjuksköterskeprogrammet, magisterprogrammet och forskarutbildningen i vårvetenskap. Som forskarhandledare i Region Kalmar bedriver jag även rådgivning i vetenskaplig metodik och statistik, samt arrangerar workshops i statistik. 

Forskning

Min nuvarande forskning bedrivs huvudsakligen inom forskargruppen iCARE som jag är forskningsledare för. Gruppen består av totalt 24 forskare från Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Region Kalmar och Region Östergötland. Forskningen är tvärdicipinär och utgår från hjärtstoppsöverlevares, närståendes, efterlevandes och vårdens behov. Forskningen täcker hela kedjan som räddar liv (förebyggande åtgärder och tidigt larm, tidigt genomförande av hjärt-lungräddning, defibrilering och eftervård) och har influerat lokala och nationella riktlinjer och vårdprogram. Forskningen bedrivs i nära samarbete med Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret, Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning samt Riksförbunet Hjärt-Lung.

Övrig Forskning
Jag driver och medverkar tillsammans med kollegor från Ersta Sköndal Bräcke högskola, Göteborgs universitet, University of California, Irvine (UCI), och Trinity Western University flera projekt inom palliativ vård med fokus på metodutveckling, sorg, stöd, vårdkvalitet, hälsa och livskvalitet för patienter och närstående.

Utöver detta har jag ett omfattande samarbete med nationella och internationella forskargrupper för att utveckla, modifiera, översätta och validera kliniska utalldsmått (clinical outcome assessments) som t.ex. patient- och närstående rapporterade utfallsmått (PROM), i huvudsak Linköpings universitet, Högskolan i Kristianstad, Karolinska institutet, Jönköping University, Göteborgs universitet, Örebro universitet, Trinity Western University, University of Rome, University of Warwick, University of Teheran etc.

Jag driver och medverkar också i flera projekt med fokus på olika typer av hjärtsjukdom, t.ex. hälsa och livskvalitet, nutritionsstatus och nutritionsbedömning, symtombedömning och lindring, sömnstörningar, delaktighet, närståendestöd och metodutveckling. Forskningen bedrivs i huvudsak i samarbete med Linköpings universitet, Umeå universitet, Jönköping University, University of California, Irvine (UCI) och University of Kentucky.

Uppdrag

  • Forskningsledare för iCARE
  • Ledamot i Svenska Hjärt-lungräddningsregistrets arbetsgrupp för PROM
  • Ledamot i Cancerfondens prioriteringskommitté, inriktning livskvalitet (PK7)
  • Statistisk rådgivare för European Journal of Cardiovascular Nursing
  • Editorial board Journal of Family Nursing
  • Elektor Vetenskapsrådet (LNU's representant)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)