Lena Liepe

Lena Liepe

Professor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lena Liepe är professor i konst- och bildvetenskap.

Undervisning

Jag undervisar i västlig konsthistoria från antiken till nutid och handleder självständiga studentarbeten på fördjupnings- och kandidatnivå.

Forskning

Mitt huvudforskningsområde är Nordens medeltida konst- och bildkultur. Konsthistorisk forskning på medeltiden är i dag ett brett och mångfacetterat fält som inkluderar visuella och materiella kulturuttryck av skiftande slag. Den kristna kyrkliga bild- och objektsvärlden spelar en huvudroll, men också den profana visuella kulturen är viktig.

Jag har under mina år som forskare skrivit om medeltidens bildkultur i Norden från en rad olika perspektiv, dock genomgående med ett underliggande fokus på metod. Flera av mina publikationer kan läsas som metodövningar där ett analytiskt tillvägagångssätt prövas på ett utvalt material (stenkyrkor, bilden av kroppen, illuminerade manuskript). Min senare forskning har dels haft ett historiografiskt fokus på medeltidskonsthistorieforskningens historia, och på hur det medeltida kyrkliga kulturarvet har förmedlats till allmänheten från 1800- och 1900-talen fram till i dag; dels varit ägnad studiet av medeltida helgonreliker och relikbruk i Norden. Sistnämnda tema ingår i min pågående forskning inom det sexåriga forskningsprogrammet At the End of the World. A Transdisciplinary Approach to the Apocalyptic Imaginary in the Past and Present 2023–2028 (finans. Riksbankens Jubileumsfond). Parallellt med detta forskar jag om det heliga rummets spatialitet med inspiration från fenomenologi: ett konfessionsöverskridande projekt med didaktisk inriktning. Kopplat till detta är ett aktuellt forskningsintresse rörande möjligheterna att förnya det konsthistoriska studiet av västlig äldre konst med perspektiv hämtade från World Art History-paradigmet.

Jag har publicerat monografier om följande ämnen: produktion och förvärv av skånsk medeltida träskulptur (avhandlingen, 1995); medeltida stenkyrkobygge i Nord-Norge (2001); gestaltningen av kroppen i Nordens medeltida kyrkokonst (2003); illuminationer i isländska laghandskrifter från 1300-talet (2009); utställandet av äldre kyrklig konst på svenska museer från 1847 till 1943 (2018); reliker och relikbruk i det medeltida Norden (2020).

Vad är egentligen en relik? Lena Liepe berättar.

Vetenskapliga priser

Wallquistpriset för författarskap och forskning med kyrklig anknytning 2020, tilldelat av Smålands Akademi.

Hallenblads utmärkelse 2019, tilldelad av Linnéakademiens forskningsstiftelse.

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2019, tilldelat av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Jarl Galléns pris för forskning om Nordeuropas historia 2016, tilldelat av Centrum for Norden-studier vid Institutionen for världens kulturer, Helsingfors universitet (CENS), Glossa: Sällskap för medeltidsforskning, Historiska föreningen i Finland samt Thure Galléns stiftelse.

 

Lärda sällskap och sammanslutningar

Ledamot i Vetenskapssocieteten, Lund
Ledamot i Det Norske Videnskapsakademiet

Medlem i ICMA: International Centre for Medieval Art
Medlem i AICA/Svenska konstkritikersamfundet

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))