Jag är forskare i historia, finansierad av ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond. Jag disputerade i historia i Edinburgh 2012. Tidigare har jag arbetat som forskare vid the Instiute for Advanced Studies in the Humanities i Edinburgh.

Mina forskningsintressen omfattar transnationell historia, vetenskapshistoria, kolonialism, samisk historia, idéhistoria och upplysningen. 

Mitt nuvarande forskningsprojekt Mänsklighetens gränser: linneanska naturalhistoriker och upplysningens koloniala arv undersöker relationen mellan idén om universell mänsklighet och 1700-talskolonialism. Jag, och en forskare i Australien, analyserar hur upplysningstidens förståelse av mänsklighet förenade universella ambitioner med inre begränsningar som förnekade koloniserade folk deras fullständiga mänsklighet. Vår hypotes är att upplysningens föreställningar om mänsklighet berodde på uppkomsten av en kolonial etnografi, som hade sitt ursprung i förenandet av linneansk naturalhistoria och skotska moralfilosofiska teorier om stadiehistorisk utveckling. Genom att lägga fokus på "mänsklighetens gränser" använder vi oss av idéhistoriska teorier för att spåra de definitionsbegränsningar som existerade i kärnan av begreppet mänsklighet. Vi utforskar dessa begränsningar i ett urval av fallstudier om kunskapsbildning och cirkulation i koloniala förbindelser inom Europa (Sápmi och de skotska högländerna) och med kreoler och urinvånare i Asien, Amerika och Australien. Genom en analys och jämförelse av hur bildandet och spridningen av etnografisk kunskap om mänsklighet rättfärdigade och understödde kolonialism kommer projektet att utmana den ahistoriska disjunktionen som finns mellan den förmodade universalismen under 1700-talet och den uppenbara imperialismen under 1800-talet. 

 

 

Undervisning

Kulturmöten och kulturpolitik 4KV411

Teoretiska Traditioner inom Humaniora 4KV401

Colonial Histories and Postcolonial Theories 4HI491

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))