Liv Nilsson Stutz

Liv Nilsson Stutz

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46480446198
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är bioarkeolog och arkeolog med utbildning från Sverige och Frankrike (fil. kand. i arkeologi Lunds universitet 1997, Licence Historie de l'art Université de Toulouse Le Mirail 1995, Maîtrise d'ethnologie Université Bordeaux I 1996, och DEA d'Anthropologie Université Bordeaux I 1997). Jag har varit verksam som universitetslärare vid Emory University, Department of Anthropology  (USA) och arbetar nu som lektor i arkeologi  vid LNU. 

Mina forskningsintressen spänner över flera områden.

  • Döden, ritualer och hanteringen av den döda kroppen: Jag är intresserad av hur människor i olika kulturer hanterar den universella kris döden innebär, och jag har framförallt varit intresserad av hur central den rituella hanteringen av den döda kroppen är i denna process. Min forskning kombinerar arkeologiskt fältarbete, arkeothanatologi, ritualteori, handlingsteori och teorier om kroppen för att utforska hur man hanterade döden, framförallt inom jägar- och samlarsamhällen under stenåldern i norra Europa.  Detta arbete har lett vidare till ett bredare fokus på hur jägare och samlare upplever sin värld och skapar sammanhang (ontologi, "new animism", "new totemism", och relationer mellan människor och andra arter). För en inblick i hur jag arbetat med dessa teman, lyssna på denna podcastintervju från How Stuff Works.
  • Kulturarv, repatriering och identitet: Jag är också intresserad av etiska frågor kring att gräva ut, studera och ställa ut mänskliga lämningar. Genom att jämföra debatter i olika akademiska och politiska kontexter har jag kritiskt granskat repatrieringsdebatten och olika anspråk på det förflutna och på kulturarv. Jag har varit särskilt intresserad av att problematisera kulturarvspolitik och identitetspolitik, och de sätt på vilka de artikulerar med föreställningar om det förflutna. 
  • Materiell kultur, minne och affekt: Jag har påbörjat ett arbete att utforska hur minnen, känslor och affekt ges uttryck i materiell kultur och hur dessa materiella manifestationer i sin tur påverkar oss. Jag utvecklar dessa tankar genom ett transdisciplinärt arbete som bygger på forskning inom kulturantropologi, psykologi, historia, konst, formgivning och hantverk.  

Fältarbete: Jag har utfört fältarbete i Lettland och Jordanien.

Redaktörskap: Jag är redaktör för Archaeological Dialogues (Cambridge University Press) och the Oxford Handbook of the Archaeology of Death and Burial

Undervisning

  • Stenålder och Järnålder på Arkeologi 1
  • Europa och världen på Arkeologi 2
  • Handledning av uppsatser på B- och C-nivå
  • Det svenska landskapet i tid och rum 
  • Vad är arkeologi? Aktuell arkeologisk forskning vid Linnéuniversitet (del om ritualer  och gravar)
  • Arkeologin i samhällsdebatten (doktorandkurs)

Forskning

Co-Principal Investigator för projektet the Western Ajlun Early Prehistory Project, Jordan. Projektet har finansierats av medel från LSB Leakey Foundation, the Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, och the National Science Foundation. 

Uppdrag

Koordinator för Centrum för tillämpat kulturarv

excavation pic
Excavations of the Upper Palaeolithic cave Mughr el-Hamamah in Jordan. Chantel White
MHM
Liv Nilsson Stutz and Aaron Jonas Stutz at the mouth of the cave at Mugrh el-Hamamah, Jordan. In the small square: Early Upper Palaeolithic archaeological material found at the cave (from left to right): el-Wad point, A retouched point with basal modification, and a bone tool. Julie Margolis

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))