Liviu Lutas

Liviu Lutas

Professor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Liviu Lutas är professor i franska, med litteraturvetenskaplig inriktning. Han undervisar i fransk litteratur och översättning. Liviu Lutas forskar om fransk västindisk litteratur, litteraturteori, litteraturdidaktik, narratologi och intermedialitetsteori. Han har bland annat jobbat med ett RJ-finansierat projekt om den narrativa metalepsen.

Lutas huvudsakliga forskning just nu bedrivs inom ramen för Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies, där han analyserar litterära berättartekniska begrepp ur ett transmedialt perspektiv, det vill säga beroende på vilket medium de kan förekomma i.

Undervisning

Jag undervisar i fransk litteratur på alla nivåer, från grundnivån till avancerad nivå, sam i översättning inom översättarprogrammet.

Forskning

Min forskning bedrivs huvudsakligen inom ramen för Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies. Jag är involverad i flera projekt inom den gruppen.

BERÄTTANDE OCH INTERMEDIALITET

Med utgångspunkt i narrativa och intermediala teorier undersöker jag, individuellt eller tillsammans med de andra forskarna i gruppen, berättandets transmediala potential, dvs hur berättande kan förekomma i olika medier. Eftersom jag har min grund i litteraturforskning undersöker jag närmare berättartekniska grepp som beskrivits inom litteraturen och deras möjliga förekomst i andra medier.

NYA UTVECKLINGAR INOM ÖSTEUROPEISK FILM

I samarbete med Babes-Bolyai-universitett i Cluj-Napoca, Rumänien, undersöker jag nya utvecklingar inom den östeuropeiska filmen, och då särskilt det som kom att kallas den rumänska nya vågen. Jag tillämpar vår forskargrupps intermediala perspektiv på den filmproduktionen, och förenar det med andra forskarperspektiv.

INTERMEDIAL EKOKRITIK

I samarbete med flera av forskarna inom vårt forskningscentrum kombinerar jag insikter från intermedialitetsforskningen med klimatforskningen och ekokritiken, och  undersöker transformationen av vetenskapligt material kring det som kallas den antropocena epoken (den människoinfluerade geologiska perioden) till estetiska medier.

Uppdrag

Jag är vice ordförande i anställningsnämnden på FKH.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)