Magnus Boström

Magnus Boström

Universitetslektor
Sjöfartshögskolan Fakulteten för teknik
349, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag arbetar sedan 2009 vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, där jag kombinerar undervisning och forskning. Jag undervisar främst inom nautiska ämnen, med en tonvikt på kommunikation och maritim engelska. Inom min undervisning försöker jag introducera en medvetenhet kring genus. Jag är övertygad om att hur vi uttrycker oss är avgörande för att skapa en inkluderande miljö där alla ges goda förutsättningar för att lyckas. Innan jag kom till Sjöfartshögskolan arbetade jag både med höghastighetsnavigering inom marinen och som däcksbefäl inom handelssjöfarten.

Forskning

Mitt nuvarande forskningsintresse handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Mer specifikt undersöker jag hur vi kan skapa en god arbetsmiljö ombord på fartyg. Fartyget ska vara en arbetsplats fri från trakasserier och kränkande särbehandling, där alla känner sig välkomna. När vi närmar oss en sådan miljö där människor trivs, kan sjöfarten attrahera ny personal, och samtidigt få fler att vilja stanna kvar i branschen.

Under åren 2013-2020 bedrev jag forskarstudier inom ämnet Sjöfartsvetenskap. Arbetet handlade om isbrytaroperationer och den komplexitet som uppstår när människor, som befinner sig på olika fartyg, samarbetar. Unikt för isbrytare, och handelsfartyg som opererar tillsammans med dessa, är att de rör sig extremt nära varandra, något som gör att marginalerna är mycket små. I komplexa situationer är muntlig kommunikation en viktig beståndsdel. Kommunikationen, som ofta sker i en flerspråkig miljö, riskerar att skapa missförstånd och i förlängningen äventyra säkerheten för människa, fartyg och miljö. Genomgående teman i min forskning handlade om organisation av arbete, och hur säkerhet och kommunikation samverkar.

Uppdrag

Skyddsombud för Fakulteten för teknik (Hus Magna, Kalmar)

Lärarrepresentant i FTKs styrelse för perioden 2022-01-01 till 2024-12-31

Ledamot i Styrgruppen för lika villkor för perioden 2023-04-01 till 2025-03-31

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)