Malin Sandberg

Malin Sandberg

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är för närvarande till stora delar föräldraledig, och jag kan därför sällan svara i telefon. Vänligen kontakta mig via e-post i första hand. 

––––––––––––––

Jag är fil.kand. i tyska (Göteborgs universitet/Uppsala universitet 2012) och svenska språket (Göteborgs universitet 2012), fil.mag. i svenska språket (Göteborgs universitet 2013) och fil.dr i nordiska språk (Göteborgs universitet 2020). Sedan 2020 arbetar jag som universitetslektor i svenska språket vid Linnéuniversitetet.

I såväl forskning som undervisning har jag ett brett intresse för kritiska perspektiv och samspelet mellan text och kontext. Särskilt har jag kommit att arbeta med myndighetstexter och andra typer av institutionella texter tillsammans med frågor om ålder och kultur. För närvarande intresserar jag mig också särskilt för hur generativ AI kan integreras i både forskning och undervisning.

Undervisning

Jag undervisar och handleder på kursen i språkrådgivning och textvård (4SV200), magisterprogrammet i facköversättning (4EN304 m.fl.) och på flertalet fristående kurser på såväl grund- som avancerad nivå. Emellanåt handleder och examinerar jag också uppsatser på andra program. Jag arbetar främst med kurser och handledning som rör ämnena text- och diskursanalys, sociolingvistik, språkriktighet, akademiskt skrivande, retorik och närliggande områden.

Tidigare har jag varit verksam som lärare vid andra lärosäten, som Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Halmstad med flera. Där har jag undervisat och handlett på allt från språkvetar- till ingenjörsutbildningar.

Forskning

Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2020 på en avhandling med titeln Från beslut till broschyr. Intertextualitet, äldre och kultur i texter inom en statlig satsning. Den handlar om intertextuella relationer mellan olika typer av texter inom en statlig satsning på äldre och kultur, samt hur diskurser om äldre och kultur kommer till uttryck i dessa texter. En populärvetenskaplig beskrivning av avhandlingen finns i följande nyhetstext: Texter om äldre och kultur berättar mer om myndigheters skrivande.

Jag är knuten till forskningsmiljön Centrum för fackspråk (CFS).

Uppdrag

Jag är studierektor för svenska språket och de nordiska grannspråken. Läs mer om kursutbuden i de olika ämnena här:

Vid Göteborgs universitet har jag tidigare haft uppdrag som doktorandrepresentant i diverse beredande organ.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)