Malin Sandberg

Malin Sandberg

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är fil.dr i nordiska språk och universitetslektor i svenska språket. I såväl forskning som undervisning har jag ett brett intresse för kritiska perspektiv och samspelet mellan text och kontext. Särskilt har jag kommit att arbeta med myndighetstexter och andra typer av institutionella texter tillsammans med frågor om ålder och kultur.

Undervisning

Jag undervisar och handleder på kursen i språkrådgivning och textvård (4SV200), magisterprogrammet i facköversättning (4EN304 m.fl.) och på flertalet fristående kurser på såväl grund- som avancerad nivå. Emellanåt handleder och examinerar jag också uppsatser på andra program. I min undervisning arbetar jag främst med kurser och handledning som rör ämnena text- och diskursanalys, sociolingvistik, språkriktighet, akademiskt skrivande, retorik och närliggande områden.

Tidigare har jag undervisat vid flera andra lärosäten, som Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola med flera. Där har jag undervisat och handlett på allt från språkvetar- till ingenjörsutbildningar.

Forskning

Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2020 på en avhandling med titeln Från beslut till broschyr. Intertextualitet, äldre och kultur i texter inom en statlig satsning. Den handlar om intertextuella relationer mellan olika typer av texter inom en statlig satsning på äldre och kultur, samt hur diskurser om äldre och kultur kommer till uttryck i dessa texter. En populärvetenskaplig beskrivning av avhandlingen finns i följande nyhetstext: Texter om äldre och kultur berättar mer om myndigheters skrivande.

Jag är knuten till forskningsmiljön Centrum för fackspråk (CFS).

Uppdrag

Jag är studierektor för institutionens kurser i svenska språket och de nordiska grannspråken. Läs mer om det kursutbudet på den här sidan: Svenska språket.

Vid Göteborgs universitet har jag tidigare haft uppdrag som doktorandrepresentant i diverse beredande organ.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)