Marcelo Ketzer

Marcelo Ketzer

Professor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43005, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i hållbar utveckling med fokus på miljö och geokemi vid institutionen för biologi och miljö. Mina nuvarande forskningsintressen är den kemiska sammansättningen hos sediment och jordmån (och relaterade porvatten och gaser) i deras ursprungliga form samt när de har påverkats av mänsklig aktivitet. Jag är också intresserad av förhållandet mellan liv och kemisk sammansättning i geologiska miljöer.

Undervisning

Jag är involverad i undervisning inom geovetenskap och miljövetenskap på miljöanalytikerprogrammet (grundnivå) och på miljövetenskap och hållbar utvecklingsprogrammet (avancerad nivå). Båda programmen har sin hemvist vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Jag är även examinator av kandidatuppsatser och handledare för doktorander.

Forskning

Jag deltar i flera forskningsprojekt med fokus på hur naturliga system svarar på klimatförändringar. Vi undersöker till exempel hur klimatförändringar kan påverka biogeokemiska cykler i sediment i Östersjön och, därmed, hur miljömässiga förutsättningar (såsom syrenivån) kan komma att påverkas i framtiden. Att förstå naturliga system och hur dessa påverkas av klimatförändringar kommer att vara en viktig del för att kunna planera för mildrande åtgärder i ett scenario med global uppvärmning. En annan viktig konsekvens av klimatförändringar på den marina miljön är stabiliteten hos stora reservoarer av metan som finns bundet som gashydrater djupt i haven. Stabiliteten hos sådana system är känslig för glaciala-/interglaciala förändringar i vattentrycket (havsnivån) och temperaturen, men även för den dåligt kända dynamiken hos de lufthål som noterats släppa ut gas i haven. En djupare förståelse om utsläpp av gas över tid är av stor vetenskaplig och samhällelig relevans på grund av den påverkan dessa utsläpp har på globala koldioxidbudgetar, det marina livet, stabiliteten hos sluttande havsbottnar och uppskattningar av resurser. Jag deltar i forskningsprojekt i Amazon deep-sea fan och i Rio Grande Cone (Atlanten), samt i Nile deep-sea fan (Medelhavet) för att bidra till att avslöja påverkan av klimatförändringar på stabiliteten hos gashydrater i marina miljöer.

En annan viktig del i mina forskningsaktiviteter involverar studier av metallföroreningar i marina sediment i Östersjön och i jordmån i södra Sverige. I det senare fallet undersöker vi urlakningen av metaller i nyligen upptäckta sura sulfatjordar. Den typen av jordmån kan bildas när grundvattennivån sänks på artificiell väg för att möjliggöra jordbruk. Sulfiter som finns i jordmånen exponeras, reagerar med syre och bildar svavelsyra som bidrar till metallurlakning och eventuell förorening av vattentillgångar. Vi håller även på att inleda en studie för att försöka förstå spridningen av tungmetaller i sediment i Östersjön. Nyligen genomförda studier visar att det trots rigorösa kontroller av utsläpp av metaller i luft och vatten kan vara så att föroreningsnivåerna inte minskar.

Marcelo forskar om föroreningar i Östersjön

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))