Marcus Weckström

Marcus Weckström

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är utbildad magister i statskunskap och licentiat i socialt arbete från Åbo akademi och Helsingfors universitet i Finland. Före min anställning på Linnéuniversitetet arbetade jag 20 år med socialt arbete i Finland. I 15 års tid med social service för vuxna personer och chefsuppgifter och i fem år med utrednings- och beredningsuppgifter. Jag inledde doktorandstudier på Linnéuniversitetet år 2017 och disputerar i oktober 2022 med en avhandling med titeln "Strävan efter legitimation – en finländsk socialarbetarorganisations professionaliseringsstrategier". I avhandlingen granskar och analyserar jag socialarbetarorganisationen Talentias professionaliseringsstrategier med fokus på att uppnå legitimation för socialarbetare i Finland. Sedan våren 2022 är jag anställd som universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet. Min undervisning har hittills främst varit inriktad på vetenskapsteori, kvalitativ metod samt handledning och examination av uppsatser på socionomprogrammet. Under hösten 2022 är jag även involverad i kursmoment som anknyter till verksamhetsförlagd utbildning, historiska perspektiv på socialt arbete samt interventioner och planering av insatser. Under min fritid är jag intresserad av blåsmusik (trombone, tuba) och främst rytmmusik i olika former. Jag spelar i orkestrar såväl i Helsingfors som i Växjö. Jag är fast bosatt i Helsingfors och min placeringsort på Linnéuniversitetet finns på campus i Växjö. 

Undervisning

Under hösten 2022 föreläser jag i vetenskapsteori i två kurser på socionomprogrammet och i kvalitativ metod i en kurs. Övrig undervisning gäller handledning i uppsats och projektarbete samt för socionomstudenter som skriver uppsatsplaner och senare kandidatuppsatser. Vidare medverkar jag i olika moment på socionomprogrammets kurser som anknyter till historiska perspektiv på socialt arbete, verksamhetsförlagd utbildning samt interventioner och planering av insatser i socialt arbete.  

Forskning

Min forskning har hittills handlat om professionsfrågor i socialt arbete. I min licentiatavhandling som granskades år 2012 vid Helsingfors universitet analyserade jag diskurser gällande utbildning, vidareutbildning, kompetens och behörighet i socialt arbete i Finland under åren 1980–2010. I min doktorsavhandling granskar och analyserar jag en finländsk socialarbetarorganisations strävan efter professionalisering med fokus på legitimation för socialarbetare och andra yrkesgrupper inom finländsk socialvård. Mitt forskningsintresse gäller professionsutveckling och även aktörsperspektivet gällande hur välfärdsprofessionella agerar genom sina organisationer. Vidare är jag intresserad även av hur professionellt arbete utövas och de villkor som socialarbetare behöver förhålla sig till på sina arbetsplatser. Med hänsyn till arbetserfarenheten intresserar även sociala problem som hemlöshet, fattigdom och andra relevanta frågor som anknyter till professionsutövningen.

Uppdrag

Doktorandrepresentant i fakulteten för samhällsvetenskaps (FSV) forskningskollegium 2019–2021

Doktorandrepresentant i fakulteten för samhällsvetenskaps (FSV) forskningsråd och forskarutbildningsutskott 2022

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)