Maria Stam

Maria Stam

Universitetsadjunkt
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
ABW:22068, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar i bildpedagogik vid institutionen för musik och bild, främst inom områdena visuell kommunikation, bildspråkliga uttryck, visuell kultur och visuell representation. Jag har även ansvar för ämnesdidaktik och lärarutbildningsfrågor inom grund- och ämneslärarutbildning med inriktning bild. Jag har en bakgrund som bildlärare och har tidigare arbetat som universitetsadjunkt på bildlärarutbildningen vid Umeå Universitetet.

Forskning

Min licentiatuppsats genomfördes inom forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik vid Umeå universitetet (2016). Uppsatsen undersöker vilken plats och betydelse mediet rörlig bild har i ett ämnesövergripande projekt i grundskolans årskurs 8 där ämnena bild och svenska ingår. Studien söker svar på vilka undervisningsstrategier och förhållningssätt medverkande lärare har i relation till projektets olika medieringar. Speciellt intresse riktas mot att undersöka hur det mediespecifika lärandet visar sig i elevernas produktioner. Resultatet visar att de medieringar som premieras och som intar en överordnad roll är det talade och det skrivna ordet. Mediet rörlig bild har en marginaliserad plats och betraktas som mindre betydelsefullt. Studien visar på de problem som kan uppstå då skilda medieringsformer ska samsas i projektbaserat lärande. Den visar även på ämnenas skilda förutsättningar att arbeta i projekt då ramfaktorer som timfördelning, resurser, ämneskonceptioner och andra faktorer påverkar möjligheten till samarbete mellan ämnena.

 

Uppdrag

Jag är ämnesansvarig för lärarutbildningsfrågor vid institutionen där ämnets verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och dess verksamhetsintegrerade profil (VI-profil) ingår. I mina arbetsuppgifter ingår även ansvar för nätverket i bild inom Regionalt utvecklingscentrum vid Linnéuniversitetet.