Maria Valtonen

Maria Valtonen

Universitetsadjunkt
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Maria Valtonen är sedan hösten 2018 doktorand i svenska språket med ett avhandlingsprojekt om ämneslitteracitet i högstadiets ämnespraktiker.

I sin tidigare yrkeskarriär har hon som legitimerad gymnasielärare i svenska och religionskunskap undervisat på gymnasieskolans nationella program. I sin roll som förstelärare har hon arbetat med kollegialt lärande, dels för ämnesutveckling i svenska, dels med inriktning mot språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Undervisning

Svenska språket grundläggande nivå. 

Forskning

I sitt forskningsprojekt Meningsskapande i högstadiets olika ämnespraktiker undersöker hon den ämneslitteracitet som träder fram i de ämnes­praktiker en högstadieklass rör sig inom och mellan. 

Projektet ramas in av socialsemiotiska språkteorier som utgår från att språk både speglar och skapar det sociala sammanhang. Det innebär att elevernas uttryck för meningsskapande, till exempel en redovisning med powerpoint eller en dans, i studien förstås som både formade av ämnespraktiken men också som bidrag som är med och formar ämnespraktiken. Därför undersöks både vilket meningsskapande eleverna förväntas delta i och hur de faktiskt deltar: Läraren gör didaktiska val som formar aktiviteter och sätter ramar för elevernas meningsskapande. Eleverna deltar i aktiviteterna, var och en för sig och tillsammans, och använder olika språkliga resurser för att tolka och uttrycka sin förstå­else, för att skapa mening. Analyserna som genomförs fokuserar på vilka språkliga resurser, vilka relationer och vilka aspekter av ett ämnesinnehåll som i varje ämnespraktik framstår som centrala. Perspektivet är multimodalt, och inte bara verbalspråk utan också andra semiotiska resurser som till exempel symboler, bilder, gester och rörelser ingår i analyserna.  

Studiens syfte är att bidra med fördjupad kunskap om ämneslitteracitet och vad det kan innebära för elever att röra sig mellan olika ämnespraktiker och skapa mening som i respektive praktik värderas högt.  

Uppdrag

Studeranderepresentant i forskarutbildningsutskottet.

Studeranderepresentant i handledarkollegiet.