Marie Källkvist

Marie Källkvist

Professor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i engelska med didaktisk inriktning samt
docent i engelska med språkvetenskaplig inriktning vid Lunds universitet.

Min forskning är tvärvetenskaplig och finns i skärningspunkten mellan engelska språket, flerspråkighet, didaktik och policy i svensk skola och högre utbildning.

Jag har bland annat forskat om undervisning och lärande med fokus på grammatik och ordkunskap. Ett annat forskningsprojekt handlade om språkpolicy i högre utbildning. Min senaste forskning handlar om flerspråkighet i engelskundervisningen i skolan. Där har jag intresserat mig särskilt för flerspråkiga elevers lärande och erfarna lärares undervisning i engelska på högstadiet.

För närvarande undervisar på ämneslärarprogrammet och handleder fem doktorander.

Examina och kompetens 
Filosofie kandidat i engelska och svenska (Lunds universitet, 1990)
Ämneslärare i engelska och svenska (Lunds universitet, 1990)
MPhil i engelska och tillämpad lingvistik (Cambridge University, 1993)
PhD i engelska och tillämpad lingvistik (Cambridge University, 1997)
Docent i engelska med språkvetenskaplig inriktning (Lunds universitet, 2012)
Professor i engelska (gäst) (Linnéuniversitetet, 2017)
Professor i engelska (Linnéuniversitetet, 2023)

Övriga kurser
Högskolepedagogik (Lunds universitet)
Handledning inom forskarutbildningen (Lunds universitet)
Prefektutbildning (Lunds universitet)
Ledning av pedagogisk verksamhet (Lunds universitet)
Ledarskapsutbildning med genusperspektiv (Lunds universitet)

Filmad öppen föreläsning: Framtidens undervisning i engelska - enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig?

 

Undervisning

 • Teoretiska perspektiv på språkdidaktik
 • Ordkunskap och lärande 
 • Handledning och examination av kandidatuppsatser och examensarbeten på avancerad nivå i ämneslärarutbildningen
 • Teori och metod i forskarutbildningen i språkvetenskap
 • Flerspråkighetsforskning
 • Handledning av doktorander

Vid Lunds universtitet och dåvarande Malmö högskola har jag varit verksam som lärare i följande delkurser:

 • basgrammatik
 • engelsk grammatik
 • fonetik, fonologi och uttal i engelskan
 • skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande på engelska
 • språkvetenskaplig översiktskurs
 • textanalys
 • engelska för blivande ekonomer
 • sociolingvistik
 • översättning
 • språkpolitik och språkvård
 • språkdidaktik
 • forskningsmetod, inklusive grundläggande statistik
 • kandidatuppsatser och examensarbeten i ämneslärarutbildningen
 • kandidat- och magisteruppsatser i engelska med språkvetenskaplig inriktning
 • examensarbeten i masterprogrammet i översättning (Lund)
 • handledning i forskarutbildningen i engelska med språkvetenskaplig inriktning, engelska med didaktisk inriktning samt utbildningsvetenskap (Lund)

Jag har utvecklat ett kandidatprogram i engelska som startade vid Lunds universitet ht 2019.

Forskning

Min forskning är tvärvetenskaplig och faller i skärningspunkten mellan engelska språket, flerspråkighet, didaktik och policy i svensk skola och högre utbildning.

Pågående externfinansierade projekt:

STAGE, finansierat av Norges forskningsråd (projektledare: Pia Sundqvist)
Ämneslitteracitet i grundlärarutbildningen, finansierat av Vetenskapsrådet (projektledare: Ewa Bergh Nestlog)

Externfinansierad forskning

2023: Riksbankens Jubileumsfond (forskningsinitiering), SEK 141 000
2022: Vetenskapsrådet, SEK 5 998 327 (medsökande)
2021: ULF-medel, SEK 200 000 (huvudsökande)
2020: Forskningsrådet (Norge), NOK 11 948 000 (medsökande)
2018: Crafoordska stiftelsen, SEK 100 000 (medsökande)
2017: Crafoordska stiftelsen, SEK 400 000 (huvudsökande)
2016: Vetenskapsrådet, SEK 7 416 000 (huvudsökande)
2012: Vetenskapsrådet, SEK 8 000 000 (medsökande)
2012: Einar Hansens forskningsfond, SEK 100 000 (medsökande)
2007: Crafoordska stiftelsen, SEK 40 000 (huvudsökande)
1997: Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, SEK 1 100 000 (huvudsökande)

Avslutade forskningsprojekt

MultiLingual Spaces, finansierat av Vetenskapsrådet 2017-2022.

Elevers anvädning av sin flerspråkiga kompetens när de skriver uppsats (med Tina Gunnarsson, Lunds universitet (finansierat av Crafoordska stiftelsen, 2018)

Skapandet av en språkpolicy vid ett svenskt lärosäte (i samarbete med Francis M. Hult, finansierat av Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, 2013)

Effekten av översättning i undervisningen (finansierat av HSFR 1998-2004)

FRAM: De främmande språkens didaktik (finansierat av Vetenskapsrådet, 2011-2014)

Uppdrag

Forskningsledare för projektet "Flerspråkiga praktiker - en resurs i engelskundervisningen?" (VR-UVK Dnr. 2016-03469) under 2017-2022.

Föreståndare för Centrum för Educational Linguistics vid Linnéuniversitetet tillsammans med professor Ewa Bergh Nestlog och professor Päivi Juvonen.

Ordförande i handledarkollegiet i språkvetenskap.

Ledamot av redaktionskommitté
Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts
Nordic Journal of Language Teaching and Learning

Handledare i forskarutbildningen

Avslutade handledningsuppdrag:

 • Doktorsavhandling i engelska med språkvetenskaplig inriktning, Linnéuniversitet (Daniel Ihrmark, 2023)
 • Doktorsavhandling i professionspraxis, Nord universitet, Norge (Marina Prilutskaya, 2020) (biträdande handledare)
 • Licentiatavhandling i engelska med didaktisk inriktning (Tina Gunnarsson, licputation 2015, Lunds universitet) (huvudhandledare)
 • Doktorsavhandling i engelska med språkvetenskaplig inriktning (Henrik Gyllstad, disputation 2007, Lunds universitet) (huvudhandledare)
 • Licentiatavhandling i engelska med didaktisk inriktning (Ragnhild Knutsson, licputation 2006, Lunds universitet) (biträdande handledare)
 • Licentiatavhandling i engelska med språkvetenskaplig inriktning (Barbro Lindhe, Lunds universitet) (biträdande handledare)
 • Doktorsavhandling i engelska med språkvetenskaplig inriktning 2002  (Monica Karlsson, Lunds universitet) (biträdande handledare)

Pågående handledningsuppdrag:

 • Huvudhandledare för en doktorand i engelska med språkvetenskaplig inriktning (Justyna Legutko, Linnéuniversitetet)
 • Biträdande handledare för en doktorand i svenska språket (Gabriel Bäck, Linnéuniversitetet)
 • Biträdande handledare för en doktorand i svenska som andraspråk (Helena Karlsson Pacheco)
 • Biträdande handledare för en doktorand i utbildningsvetenskap (Tina Gunnarsson, Lunds universitet).
 • Biträdande handledare för en doktorand i engelska med språkvetenskaplig inriktning (Elin Nylander, Lunds universitet)

 • Granskare (peer reviewer) av artikelmanus för följande tidskrifter
 • The Modern Language Journal
 • TESOL Quarterly
 • International Journal of Multilingualism
 • International Journal of Bilingual Education and Bilingualism
 • Journal of Multilingual and Multicultural Development
 • Current Issues in Language Planning
 • Language and Intercultural Communication
 • Nordic Journal of English Studies
 • The Internet and Higher Education
 • Studia Linguistica
 • Multilingua
 • Language, Culture and Curriculum
 • Journal of Immersion and Content-Based Language Education
 • EDUCARE
 • The European Journal of Applied Linguistics
 • Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts
 • System
 • Classroom Discourse
 • Pedagogies: An International Journal
 • Critical Inquiry in Language Studies
 • Moderna språk
 • New Voices in Translation Studies
 • Education Sciences
 • Apples - Journal of Applied Language Studies

Opponent

 • Slutseminarium för doktorsavhandling i engelska med språkvetenskaplig inriktning, Karlstads universitet, 2008
 • Slutseminarium för doktorsavhandling i allmän språkvetenskap, Lunds universitet, 2017
 • 50%-seminarium för doktorsavhandling, Nord universitet, Norge, 2018
 • Disputation i engelska med språkvetenskaplig inriktning, Stockholms universitet, 2019
 • Slutseminarium i svenska med didaktisk inriktning, Linnéuniversitetet, 2021
 • Slutseminarium för doktorsavhandling i språkdidaktik, Malmö universitet, 2022
 • 50%-seminarium för doktorsavhandling i svenska som andraspråk, Linnéuniversitetet, 2023
 • Disputation i engelska med inriktning lärande, Göteborgs universitet, 2023
 • 50%-seminarium, engelska med didaktisk inriktning, Oslo Metropolitan University, 2023

Betygsnämndsledamot

 • FL, svenska (LU, 2003)
 • FL, tyska med didaktisk inriktning (LU, 2004)
 • FD, engelska med språkvetenskaplig inriktning
  (Stockholms universitet, 2008)
 • PhD, utbildningsvetenskap (Kwazulu-Natal University, Sydafrika, 2010)
 • FD, språkdidaktik (Umeå universitet, 2016)
 • FD, engelska med språkvetenskaplig inriktning
  (Karlstad universitet, 2016)
 • FD, pedagogiskt arbete (Göteborgs universitet, 2019)
 • FD, engelska med språkvetenskaplig inriktning
  (Karlstads universitet, 2022)
 • FD, engelska med didaktisk inriktning (Luleå tekniska universitet, 2023)

Sakkunnig

 • Ämnesexpert i panel för ackreditering av kandidat- och masterutbildningar i engelska vid universitet i Danmark: 2011-2014.
 • Sakkunnig för Danmarks Ph.d.-råd (bedömning av ansökningar till forskarutbildning i utbildningsvetenskap): 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 • Ansökan om befordran till professor i engelska, Stockholms universitet, 2023
 • Docentansökan, Högskolan Dalarna, 2021
 • Docentansökan, Uppsala universitet, 2020
 • Docentansökan samt tillsvidareanställning, University of Calgary, Kanada (2018)
 • Lektorsanställning i engelsk språkvetenskap vid Malmö högskola (2010)
 • Lektorsanställning i engelska med inriktning mot språkinlärning vid Köpenhamns universitet (2010)

Lednings- och förtroendeuppdrag

 • Forskningsledare: Flerspråkiga praktiker i engelskundervisningen (VR 2017-2021)
 • Föreståndare för Centrum för Educational Linguistics, Linnéuniversitetet (delas med Ewa Bergh Nestlog), 2018-
 • Jag har grundat och leder nätverket English Education Scholars Sweden, som stöds med forskningsinitieringsmedel från RJ
 • Ordförande i ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2016-2018)

Vid Lunds universitet:

 • Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) (2009-2012, 2014)
 • Ställföreträdande prefekt, SOL (2009-2011)
 • Ordinarie ledamot i institutionsstyrelsen (2009-2012)
 • Ordinarie ledamot i institionsstyrelsens arbetsutskott (2009-2012)
 • Ordinarie ledamot i Engelska institutionens styrelse (2003-2005)
 • Suppleant i språkvetenskapliga sektionens lärarförslagsnämnd (2003-2005)
 • Studierektor för lärarkollegium 4 (engelska och tyska) vid SOL (2006-2008)
 • Studierektor vid Engelska institutionen (1997-1999, 2006)
 • Styrelseledamot, Vetenskapssocieteten, 2014-2016

 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))