Marie Oscarsson

Marie Oscarsson

professor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44173, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

2007 Medicine doktorsexamen. Avhandlingens titel: Healthy women or risk patient? Non-attendance in a cervical cancer screening program. Hälsouniversitetet, Linköping, 2007.  Professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Linnéuniversitet Kalmar/Växjö. Programansvarig för barnmorskeprogrammet.

Undervisning

Undervisning på avancerad nivå främst i barnmorskeprogrammet. Jag är kursansvarig och examinator och medverkar i alla former av undervisning samt handleder studenter i uppsatsarbete på magisternivå. Jag är aktiv i forskarutbildning och är huvudhandeldare till fyra doktorander och bihandledare till två.

Forskning

Mina forskningsområde fokuserar främst prevention av cervixcancer och sexuellt överförbara infektioner. Jag är även delaktig i flera forskningsprojekt med syfte att undersöka amniotomi och nedträngnigsfas inom förlossningsvården. Övriga projekt  berör färdighetsträning och simulering som pedagogiskt verktyg i utbildning.

Min forskning avser att utveckla och utöka forskning om prevention mot cervixcancer. Inom detta område har jag fokuserat tre inriktningar; screening mot cervixcancer, vaccination mot Humant Papillomavirus (HPV) samt prevention mot sexuellt överförbara infektioner (STI). Nu pågår en av de största förändringarna i screeningprogrammet mot cervixcancer sedan starten på 1960-talet.  Denna omställning kommer att påverka landstingens infrastruktur, regional och nationell samverkan och IT-system. Det kommer även att kräva forskning och utbildning av vårdpersonal och inte minst kommer kommunikationen med kvinnorna att förändras. Forskningsområdet är patientnära och sker i nära samarbete med både kommunal och landstingsverksamhet.

Vissa ungdomsgrupper är mer risktagande än andra. I Sverige har prevalensen av sexuellt överförbara infektioner ökat, aborttalen är fortsatt höga och ungdomar är vid jämförelser den mest våldsutsatta gruppen. Våldet är ofta kombinationer av emotionellt, fysiskt och sexuellt våld. I flera projekt undersöker vi  sexuell hälsa, psykisk hälsa och våldsutsatthet bland ungdomar på ungdomsmottagning och studenthälsa.

I två projektbedriver vi forskning som berör mödrahälsovård och förlossningsvård:

 "Vänta barn på arabiska och svenska! Normkritisk, innovativ design för interaktiv mödrahälsovård". En utsatt grupp är utrikesfödda kvinnor med ökad dödlighet för mor och barn vid graviditet och förlossning. I projektet kommer en app att utvecklas med normkritisk design för interaktiv kommunikation i mödrahälsovården. Appen  kvalitetssäkras genom utvärdering blan arabisktalande kvinnor och barnmorskor i mödrahälsovården. 

Barnmorskan ansvarar och handlägger självständigt den normala förlossningen och handlägger komplicerad förlossning tillsammans med obstetriker. Arbetet kan vara komplext då balansgång krävs mellan att inte intervenera i ett normalt förlossningsförlopp och att agera när ett komplicerat förlopp uppstår. Under en förlossning innan kvinnan börjar krysta sker nedträngningsfasen. Det övergripande syfte i detta projekt är att undersöka längd och handläggande av nedträngningsfasen hos födande kvinnor vid förlängd nedträngningsfas. 

 

Uppdrag

Utbildningsråd för barnmorskor, Svenska Barnmorskeförbundets interimistiska utbildningsråd, 2011-

Strategigrupp för utbildning, STRUT, Linnéuniversitetet, 2011-

Styrelseledamot i Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet, 2016-2017

Ledamot i Handledarkollegiet för forskarutbildning vid Linnéuniversitetet. Handledarkollegiet är ett beredande och rådgivande organ till prefekt och fakultetsstyrelsens underorgan för forskarutbildning (FUR) i frågor som rör utbildning på forskarnivå. 2013-

Strategigrupp för forskning och forskarutbildning STRAFF, 2011-

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)