Marina Wernholm

Marina Wernholm

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
24102, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i pedagogik och tillhör forskningsmiljön PEPP. I mina möten med barn har jag alltid varit nyfiken på deras tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen – vilka de är när de inte är i skolan. För mig har det alltid varit av stor vikt att försöka möta varje barn där hen befinner sig, för att kunna fånga upp, fördjupa och problematisera lärandet i skolan. På senare år är det främst barns erfarenheter från deltagande i digitala gemenskaper som fångat mitt intresse och som också är mitt forskningsområde.

Min avhandling om lek utanför skolan i digitala gemenskaper är utsedd till Skolportens favorit

Undervisning

Jag undervisar i Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, F-3 och 4-6, samt Speciallärar- och Specialpedagogprogrammet. Jag föreläser och har Playshops om hur digitala verktyg och digitala lärresurser kan användas för att främja elevers kunskapsrepresentation samt deras utveckling av adekvat digital kompetens. Anledningen till att kalla det för Playshops är för att betona lekens betydelse för lärande. I mitt uppdrag ingår även handledning av studenters självständiga arbeten på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Forskning

Min forskning bidrar med kunskap om barns (8-13 år) erfarenheter av lärande i digitala gemenskaper, som sker på fritiden. Sammanläggningsavhandlingen utgörs av fyra delstudier. I den första studeras barns deltagande i digitala gemenskaper, där deras olika typer av deltagande presenteras i en empirisk modell. I den andra studeras barns multimodala självrepresentationer i sociala medier, i syfte att vinna kunskap om hur barns lärandeidentiteter framträder som deltagaridentiteter. I den tredje utforskas vad som karaktäriserar lärande när barn spelar Minecraft tillsammans med andra. I den fjärde teoretiseras digital lek genom att göra en syntes av tidigare studier.

Olika metoder har använts för att försöka komma nära barns perspektiv t.ex. intervjuer, videokameror placerade på barnens huvud, video stimulated recall. I en tid då en ny nationell digitaliseringsstrategi är på gång, får vi inte glömma att lyssna till barnens röster. Vilka erfarenheter har dagens barn av deltagande och lärande i digitala gemenskaper? Hur kan dessa erfarenheter vara utgångspunkt för att stärka, utmana och problematisera lärande i en skolkontext? Hur kan dagens barn fortsätta att framträda som lärande subjekt, fast i en skolkontext?

Uppdrag

Jag är koordinator för NLU:s strategiska satsning Digitala verktyg och digital kompetens i förskolans och skolans undervisning.

Jag är programansvarig för LGFRE, Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)