Martin Bergqvist

Martin Bergqvist

Universitetslektor
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Doktor i kriminologi som under en längre tid lämnat lärar- och forskarrollen och nyligen återvänt. Har under frånvaron från dessa roller arbetat inom myndigheter med relevans för polisiärt arbete, samt med ledningsuppdrag kopplat till utbildning av poliser. 

https://se.linkedin.com/in/bergqvistmartin

 

Undervisning

Jag undervisar för närvarande i både kriminologi och polisiärt arbete. Inom ramen för kriminologi undervisar jag framförallt i kvantitativ metod i Kriminologi I (30 hp), Kriminologi II (30 hp) och Kriminologi III (30 hp). Inom ramen för polisiärt arbete undervisar jag främst i de fristående kurserna som läses i progression efter avslutad grundutbildning till polis. 

Forskning

Min forskning har tidigare handlat om ekonomisk brottslighet. Min ambition nu är att bidra till ett praktiknära forskningsfält med ett särskilt intresse för dilemman i polisiär myndighetsutövning. Kopplat till aspekter av polisiärt arbete är jag involverad i olika samarbeten och nätverk som rör hantering av manifestationer, narkotikarelaterad brottslighet samt krishantering. 

Publikationer

Bergqvist, M., & Sandberg, B. (accepterad, 2024). Utvärdering av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. I R. Andersson, P. Wahlgren & A. Pedersson (Red.), Brottsförebyggande arbete i Sverige: teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Bergqvist, M. (2014). “Kvantitativa metoder för att studera ekonomisk brottslighet”. Utdrag ur avhandling. I: Alalehto, T., Larsson, P. och Korsell, L. Ekonomisk brottslighet. En nordisk reader. Lund: Studentlitteratur.

Bergqvist, M och Kardell, J. (2012). ”Likabehandling av personer misstänkta för ekonomiska brott”. I:  Pettersson, T och Pettersson, L. Kontrollens variationer. Lund: Studentlitteratur.

Kardell, J och Bergqvist, M. (2009).”Equal Treatment in Swedish Economic Crime Investigations: Do Professional Specialization and the Suspect´s Social Background Matter?” Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 10. Issue 2.

Bergqvist, M. (2007). Räkna med den ekonomiska brottsligheten. Om det kvantitativa studiet av ekonomisk brottslighet. Doktorsavhandling i Allmän kriminologi. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Bergqvist, M. (2001). “Survey Methods — A Means of Providing Information on Economic Crime?”. I: Lindgren, S-Å. White-Collar Crime Research. Old Views and Future Potentials Lectures and Papers from a Scandinavian Seminar. BRÅ 2001:1.

Bergqvist, M. (2000). Ekonomisk brottslighet. En genomgång av begreppet. Rapport till Ekobrottsmyndigheten. 

Uppdrag

Uppdrag i beredande organ

  • Ledamot i Institutionen för kriminologi och polisiärt arbetes utbildningsråd.
  • Ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningsråd.

Utveckling av professionsutbildningar