Mathilda Tham

Mathilda Tham

Professor
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i design. På institutionen arbetar jag som ämnesrepresentant för design och forskningsansvarig. På universitetet är jag vetenskaplig ledare för The Bridge Collaboration Arena och leder projektet Forest Meetings som ligger under Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar Utveckling.

Mitt forskningsfält kallas metadesign, och handlar om att anta kompromisslöst systemiska förhållningssätt till hållbarhetsproblematiken, med designförslag på integrerade produkt-, system- och paradigmnivåer. Mitt arbete är informerat av feministiska, dekoloniala, postgrowthperspektiv, systemtänkande och aktionsforskning. Jag är medförfattare till Earth Logic Fashion Action Research Plan som sedan lanseringen i februari 2020 nått drygt en miljon människor globalt och översatts till fyra språk, och medgrundare av nätverket Union of Concerned Researchers in Fashion som driver systemförändring i den globala modesektorn. Jag var styrelsemedlem för Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och programstyrelseledamot för Mistra Future Fashion.  

Undervisning

Kärnan i min undervisningspraktik är att facilitera modiga, trygga och delade lärandeupplevelser som gör det möjligt för olika sätt att veta att komma till utryck, och som lyfter fram olika typer av kunskapshållare. Jag har varit med att driva utvecklingen av våra tre visionära utbildningar med fokus på förändringsskapande design, BFA och MFA Design + Change och BFA Visual Communication + Change. Mitt bidrag till utbildningarna är de kompromisslöst systemiska och holistiska ansatserna till förändring som studenterna möter genom metadesignramverk. Jag undervisar i metadesign, samt handleder doktorander och postdok genom The Bridge, Linnéuniversitetets strategiska samarbete med IKEA och Södra.

Forskning

Min forskning använder vetenskapligt och konstnärligt informerade medskapandeprocesser för att skapa och sprida nya legender och språk, styrandesätt, och sätt att lära för hur vi människor och andra arter kan skapa goda liv tillsammans inom jordens gränser. Jag har arbetar med systemiska svar på komplexa frågor inom flera områden: såsom boendeproblematiker i skärningen migranter, äldre, studenter och klimatnödläge - BOOST metadesign (Tillväxtverket), nya förståelser av liv tillsammans med många arter - Reimaginging Living with Other Species (Nordforsk), och intergenerationella svar på ett åldrande samhälle -Transnational Living Lab for Active Ageing (Vinnova), konkreta steg för kommuner och SMEs för att sammanföra miljömässig och social hållbarhet - CRKKL (ERUF).

Tillsammans med Kate Fletcher driver jag sedan 2019 projektet Earth Logic, som handlar om att undersöka potentialen av att arbeta utifrån en logik som explicit utgår från planeten jordens och alla arternas, inklusive människans, hälsa, istället för tillväxtlogik. Projektet har lett till policyinitiativ för den globala modesektor (European Environment Bureau), nya mediaplattformar, och en serie dialoger med industri och styrning. Läs mer om projektet här www.earthlogic.info.

Från 2023 kommer jag att leda delprojektet Kulturellt entreprenörskap - Earth Logic design, som systematiskt ska utvärdera de värden som design som utgår från en ny logik kan skapa. Projektet är en del av InKuis, PI Anders Högberg (Kamprad Foundation) med syfte att utforska och stärka möjligheterna för kulturellt entreprenörskap i Småland.

Jag är aktiv i projekten Holding Surplus House, PI Åsa Ståhl (Formas) och Trollsyn i hjärtmarker, PI Katarina Bonnevier (VR).

Uppdrag

Jag är vetenskaplig ledare för The Bridge Collaboration Arena. The Bridge är Linnéuniversitetets strategiska samarbete med IKEA och Södra. Jag leder projektet Forest Meetings som ligger under Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar Utveckling, som jag sitter i styrgruppen för. Forest Meetings ska skapa en öppen, trygg, kunskapsbaserad och kreativ plats för diskussioner och transdisciplinärt samarbete kring en av de stora nutids- och framtidssfrågorna - skogen. 

Se film med Mathilda Tham

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))