Mats Anderberg

Mats Anderberg

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är socionom, docent och arbetar som lektor på Institutionen för socialt arbete. Mina forskningsintressen sammanfaller i hög grad med min yrkesbakgrund och rör huvudsakligen ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem och deras livsvillkor. I det pågående forskningsprojektet TRAM (Treatment Research on Adolescents at the Maria clinics) belyses olika typer av utvecklingsbanor hos ungdomar som genomgått öppenvård i syfte att identifiera centrala faktorer som är förknippade med olika undergruppers förändring. Ett annat pågående forskningsprojekt – Tillitsskapande organisering – syftar till att följa och stödja implementeringen av en komplex samverkansmodell i arbetet med barn och unga där skola, socialtjänst och region utgör centrala aktörer.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)