Mats Glemne

Mats Glemne

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min tjänst är delad mellan utbildning, forskning och ansvarsuppdrag vid såväl Inst. för idrottsvetenskap som andra institutioner vid Fakulteten för samhällsvetenskap. Ansvarsuppdragen innebär bland annat ansvar för samverkansfrågor vid Inst. för idrottsvetenskap, ordförande i Rådet för utbildning och forskning i polisiärt arbete och ledamot i Kommittén för samhällelig drivkraft. Det finns också ett stort intresse för internationell utveckling.

Mitt forskningsintresse är huvudsakligen kopplat till hälsa och hälsofrågor i olika sammanhang. Ett område riktar sig mot både utveckling och utvärdering av olika hälsoprojekt, såväl i föreningslivet och hälso- och sjukvården som på arbetsplatser och skolor. Det handlar om både själva processen och vad som är avgörande för resultatet, men också om innehållet och vilka faktorer som har betydelse för hälsoutveckling. Inom ramen för detta finns det ett särskilt intresse för ledarskapets betydelse. Ett annat område med utgångspunkt i hälsofrågor är av mer strategisk karaktär. Intresset vänder sig här mot utvecklingen av strategier, policy, handlingsplaner, verksamhetsplaner etc. för att skapa goda förutsättningar för hälsoarbete och hälsoutveckling. Även här berörs flera olika sammanhang som idrottsrörelsen, arbetsliv och skola. På senare tid har det också blivit en del forskningsverksamhet kring goda idrottsmiljöer, inte minst för att utveckla den idrottsliga förmågan. På en mer individuell basis finns också engagemang för frågor kring hållbarhet i en ledar- eller yrkesroll. Med tanke på den idrottsvetenskapliga verksamhetens inriktning mot ledarskapsfrågor inom idrott är hållbarhetsproblematiken för coacher/tränare ett aktuellt område.

Mitt lektorat är ett s.k. befordrat lektorat där grunden är särskild skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal inom högskolan. Detta innebär naturligt att det finns ett intresse för utvecklings- och samverkansfrågor i olika sammanhang. För närvarande är jag involverad i flera satsningar som Centrum för idrottsutveckling (CIU) och samverkansöverenskommelsen Idrott & folkhälsa. CIU är en idrottslig kunskapsmiljö som kopplar samman utbildning, forskning och samverkan och som initierar samt koordinerar olika insatser. Men CIU är även en angelägen kunskapsspridare som på olika sätt vill öka kunskapen hos idrottsliga företrädare och andra intressenter. I övrigt bedrivs på utbildningssidan naturligt verksamhet kring mina forskningsintressen, men särskilt frekvent är utbildningsinsatser inom arbetsmiljö- och hälsoområdet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))