Mats Holmberg

Mats Holmberg

Lärare, adjungerad
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i vårdvetenskap och specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård med klinisk erfarenhet  från ambulanssjukvård, akutsjukvård och intensivvård. År 2015 disputerade jag vid Karolinska Institutet med avhandlingen Being secure in insecurity – aspects of caring in the ambulance service. Jag bedriver vårdvetenskaplig forskning med fokus på det akuta vårdandet inom akutsjukvården i allmänhet och ambulanssjukvården i synnerhet. Min forskning berör mellanmänskliga aspekter av vårdandet utifrån ett patient-, närstående- och vårdarperspektiv, samt etiska frågeställningar som detta vårdande ger upphov till. Därtill arbetar jag med vårdvetenskaplig teoriutveckling av relevans för ambulans- och akutsjukvården.

Undervisning

Jag undervisar i vårdvetenskap främst i Linnéuniversitetets specialistsjuksköterskeprogram till ambulanssjuksköterska och akutsjuksköterska. Undervisningen består främst av handledning av examensarbeten, seminarieverksamhet och föreläsningar. Jag handleder fem interna och externa doktorander. Tidigare har jag varit verksam som universitetsadjunkt vid Örebro Universitet, samt universitetslektor vid Högskolan i Borås. Jag är adjungerad klinisk lektor vid Mälardalens Universitet.

Forskning

Vårdande inom ambulanssjukvården innebär att vid akut ohälsa se till hela människan och dennes livssituation. Detta kräver förmåga till avancerad medicinsk vård tillsammans med ett vårdade som grundas i relationen med både patienten och närstående. Definitionen av akut ohälsa bör utgå ifrån patientens upplevelse.

Min forskning syftar till att belysa innebörden i detta vårdande för att kunna utveckla den kliniska vården. Detta innebär också att studera marginaliserade patientgrupper inom akutsjukvården, såsom sköra äldre och personer med psykisk ohälsa som ofta inte har akuta medicinska behov och därför tenderar att prioriteras lågt inom akutsjukvården. Detta är problematiskt utifrån ambitionen att tillhandahålla en jämlik och rättvis vård, vilken betonas i flertalet styrdokument.  

Metoderna för min forskning är både kvalitativa och kvantitativa och omfattar empiriska studier, interventionsstudier samt begrepps- och teoriutveckling. Mitt bidrag i detta arbete är att leda och delta i forskning om bedömningar, vårdrelationer och etiska problem i akuta situationer samt vårdande av personer med psykisk ohälsa och sköra äldre inom akutsjukvården.

Ett exempel på min forskning är projektet ”Bedömning av patienter med psykisk ohälsa inom prehospital och hospital akutsjukvård” som jag sedan 2017 som projektledare driver i samverkan med Region Sörmland och Högskolan i Borås. Jag är också biträdande projektledare för ”EVA-projektet” som handlar om att förebygga orättvis behandling av äldre patienter som drabbas av akut sjukdom, skada eller ohälsa med fokus på autonomifrågor. Projektet startade 1 januari 2019 och finns beskrivet via nedanstående länk.

Som forskare vid Linnéuniversitetet har jag min tillhörighet till Centrum för Interprofessionell Samverkan och Sambruk inom Akut Vård (CISA) där jag också återfinns som ledamot i den operativa gruppen samt i redaktörsrådet för tidskriften Samverkan 112.

Uppdrag

Forksnings- och utvecklingsstrateg
Jag är forsknings- och utvecklingsstrateg vid ambulanssjukvården, Region Sörmland med en adjungering till Linnéuniversitetet. Inom ramen för detta är det mitt ansvar att arbeta med forskning och utveckling av omvårdnaden, vårdvetenskap och därtill närbesläktade fält på strategisk och klinisk nivå inom ambulanssjukvården. Detta innebär att främja en evidensbaserad och forskningsanknuten vårdverksamhet och att ge stöd i strategiska FoU-frågor med avsikt att höja vårdkvalitén och patientsäkerheten. Uppdraget innebär också samverkan inom regionens olika verksamhetsområden likväl som utom regionen dvs. med kommuner, lärosäten, näringsliv eller andra vårdgivare.

Beredningsgrupp FORTE
Ordinarie ledamot i FORTES beredningsgrupp för vård- och vårdorganisation som fördelar forskningsmedel vid ordinarie utlysning.

Nordic College of Caring Science (NCCS)
Ordförande i NCCS, 2022-ff.

Kontaktuppgifter Region Sörmland
E-post: mats.holmberg@regionsormland.se
Telefon: 0720 - 85 60 28
Adress: Ambulanssjukvården, Österleden 20, 641 49 Katrineholm
Besökadress: Ambulanssjukvården, Österleden 20, Katrineholm

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))