DOKTORAND

Forskning

Min licentiatavhandling handlar om äldre och ensamhet. Syftet är att synliggöra och problematisera hur äldres ensamhet på landsbygden konstrueras i socialtjänstens tal, text och handling. Som en del av detta ingår att fördjupa förståelsen kring platsens betydelse och inverkan på socialtjänstens bedömning av ensamhet hos äldre personer på landsbygden.

Nyckelord : Ensamhet, landsbygd, äldre, socialtjänst