Miguel Angel Sarmiento

Miguel Angel Sarmiento

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt namn är Miguel Angel Sarmiento Salinas och är fil. Dr. och universitetslektor i språkvetenskap, spanska. Har lärarexamen i spanska som första språk vid Universidad Católica de Valparaíso, Chile. I Sverige är jag behörig gymnasielärare och grundskolelärare (senare år) i spanska och har mångårig erfarenhet av undervisning i grundskola, högskola och universitet. Vid Linneuniversitetet undervisar jag både på campus och på distans. Jag är handledare för C-uppsatser, examen arbete inom lärarutbildning och uppsatser på mastersnivå. Jag har varierande kurser och delkurser på grundnivå till avancerad nivå, till exempel grammatik, muntlig och skriftlig kommunikation, textförståelse, Spanien idag, Dagens spanskamerika och EU., Europeisk språkportfölj i klassrummet, sociolingvistik och pragmatik, språkvetenskapliga teorier och metoder. Min forskning är inriktad mot sambandet mellan språkanvändning och olika psykosociala variabler, speciellt med avseende på minoriteter i Sverige och dessas etniska identitet/ akulturalisering. I min doktorsavhandlig (2006), La fórmula de tratamiento usted como marcador étnico del habla. Sus correlaciones con algunos factores de la tríada ecológica en contexto de etnias en contacto [The address form usted as an ethnic speech marker: Its correlations with some factors of the ecological triad in context of ethnic groups in contact], har jag genom en statistisk metod baserad på cirka 350 enkäter om attityder och uppfattningar visat att det finns ett positivt samband mellan artighetsdiskursen hos chilenare i Sverige och deras etniska identitet. Samtidigt visade det sig att det fanns flera psykosociala variabler som hade ett positivt eller negativt samband med den etniska identiteten, till exempel åldern vid ankomsten till Sverige, formell utbildning i Chile, formell utbildning i Sverige, värderingen av den egna språkliga kompetensen. Min nuvarande forskning inriktat sig till att utveckla internationellt vad jag har kallat för etiolingvistiken, som har presenteras på ett högre seminarium vid Linneuniversitetet under namnet Etiolingvistik. Ett tvärvetenskapligt och ekologiskt perspektiv inom de språkvetenskapliga studierna. Vad det gäller utvecklingen av etiolingvistiken har jag startat en hemsida som heter www.etiolin.com

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))