Mikael Bengtsson

Mikael Bengtsson

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Hej!

Jag började vid Institutionen för socialt arbete och Linnéuniversitetet i februari 2021 efter att ha arbetat på olika kurser i 11 år och disputerat vid Socialhögskolan, Lunds universitet (2020). Min avhandling har titeln Karriär och profession. Om positioner, statushierarki och mobilitet inom socionomyrket. [fulltext finns här: https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/karriar-och-profession(e73fc8e9-f9d5-4443-bd5d-3cfad7f2042f).html).

I avhandlingen tog jag utgångspunkt i begreppen karriär och profession och genomförde en surveystudie som innefattar drygt 1 400 socionomer med examen under år 1987, 1997 och 2007. Karriärer skildras här på ett sätt som belyser socionomernas arbetsområde, fångar skillnader mellan positioner och bidrar till att förstå vad som hänt inom professionen. Mitt forskningsintresse finns främst inom områdena professionssociologi och socialt arbete, och handlar bland annat om professioners utveckling och differentiering och mobilitet inom dem. Intresset innefattar då även aspekter som yrkeskarriärer, kunskapsanvändning, diskretion, arbetsautonomi och styrning. Jag är också intresserad av vidareutbildning och begreppsparet kvalifikation och kompetens samt konstruktionerna av dem inom olika yrken, liksom av professionell improvisation. Läs gärna även mina publikationer om vidareutbildning och improvisation: 

Bengtsson, M. (2021) Kvalificering för profession och position. Om efter- och vidareutbildning inom socionomyrket. I: Stig Linde och Kerstin Svensson (red.), Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer. Lund: Social Work Press.

Bengtsson, M. (2022) Mellan profession och brukare. Om improvisation i det sociala arbetets praktik. I: Mats Hilte (red.), Professionella möten och samtal i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Min socionomexamen är från år 1994. Mellan socionomexamen och forskarutbildning arbetade jag bland annat som behandlingsassistent, socialsekreterare, personalkonsulent och strategisk utvecklare. 

Bästa hälsningar

Mikael Bengtsson

fil.dr i socialt arbete och universitetslektor

 

Undervisning

Examinator för VFU-kursen 2SA625 (30 hp).

Examinator för VFU-handledarkursen 1SA30U.

Handledare för c-uppsatser.

Lärare/examinerande lärare på kursen Professionellt socialt arbete, samverkan och förändring 4SA010.

 

Forskning

Arbetar under 2023 i ett forskningsprojekt med fokus på hur sociala rättigheter i välfärdssamhället materialiseras i samverkan.

Uppdrag

Internationaliseringsansvarig vid Institutionen för socialt arbete.

Arbetar löpande med studentutvärdering av socionomprogrammet.

Reviewer åt olika tidskrifter.