Mikael Rask

Mikael Rask

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar främst i psykiatri för sjuksköterskor på vidareutbildningsnivå. Jag är utbildad psykiatrisjuksköterska (Vårdhögskolan i Växjö) och har tidigare genomgått handledarutbildning (Vårdhögskolan i Karlskrona och Vårdhögskolan i Växjö). Sedan 1996 har jag arbetat med min doktorsavhandling och jag disputerade den 11 januari 2002.

Mitt forskningsområde har sitt fokus på omvårdnad och vårdande handlingar inom rättspsykiatri. Att arbeta med patienter inom rättspsykiatri har i olika studier visat sig vara problematisk. Vårdpersonalen arbetar i spänningsfältet mellan att å ena sidan skydda bland annat samhället och brottsoffer, och att å andra sidan stödja patientens möjligheter att kunna utvecklas till socialt accepterade samhällsmedborgare. Det har konstaterats i olika studier att flertalet av patienterna har betydande sociala brister. Det har dessutom i vissa studier framkommit att de anhörigas situation är otillfredsställande.

Min avhandling berör i första hand vad som utmärker skötare och sjuksköterskors arbete. De delar som belyses är; ansvar och innehåll i omvårdnaden samt vad vårdarna fokuserar på i samtal och vilka omvårdnadshandlingar som de använder sig av. Vidare belyses även hur tillfredsställda de är med sina arbetsuppgifter vilket ställs i relation till stödinsatser, framför allt handledning. Mitt forskningsintresse berör framförallt hur patienter och personal inom rättspsykiatri upplever olika vårdande och stödjande handlingar och den vårdmiljö dessa utföres.

Jag har även mitt intresse i hur boenden i kommunens särskilda boende vill att boendestödjares stöd förmedlas utifrån viktiga vårdande och stödjande handlingar. Relationer av olika karaktär såväl professionellt vårdande som parrelationers betydelse för människors välbefinnande är områden som kommer att prägla min forskning. Det område som jag kommer att tränga djupare i är relationers betydelser för personer som har drabbats av hjärtinfarkt och här fokuserar jag i första hand på parrelationens betydelse.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))