Nicole von Rost Biedron

Nicole von Rost Biedron

DOKTORAND
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Doktorand i religionsvetenskap med didaktisk inriktning.

I min avhandling undersöker jag hur och varför lärare använder populärkultur i religionskunskapsundervisningen i gymnasieskolan.

Projektet förväntas bidra med kunskap kring hur lärare idag använder sig av populärkultur i sin religionskunskapsundervisning, samt hur eleverna i sin tur uppfattar detta. Fokus ligger på de didaktiska frågorna hur, vad och varför? Förhoppningsvis kan resultaten på sikt leda till att undervisningen utvecklas och att fördjupade diskussioner förs kring populärkulturens roll i undervisningen, speciellt med avseende på de didaktiska frågorna.

 

Undervisning

Kursansvarig Religionsvetenskap 7,5 hp, delkurs i Samhällsorienterande ämnen för undervisning i åk 4-6 (30 hp) både i Kalmar och Växjö HT23.

Kursansvarig Didaktik och förmedling 5 hp, delkurs i Religionsvetenskap fortsättningskurs II (30 hp) VT23

Kursansvarig Religionsvetenskaplig metod (7,5 hp) delkurs i Religionskunskap 61-90 hp (30 hp) HT21

Handledare b-uppsatser i historia VT21, VT22 & VT23

Seminarieledare Skolväsendets historia (2hp) del av Skolväsendets historia, värdegrund och samhälleliga villkor (7,5hp)  VT21, VT22 & VT23

Seminarieledare Mångkulturella sammanhang i ett historiskt perspektiv (1hp) del av Perspektiv på läraruppdraget och skolan i samhället (7,5 hp) HT21 & HT22

Forskning

Populärkultur är starkt integrerat i samhället och dagens ungdomar är i ständig kontakt med det i olika former. Religion och religiösa inslag är även ofta förekommande i populärkultur och ungdomar kommer således i kontakt med och influeras av det.  Populärkultur används dessutom idag i undervisningen och har tidigare varit en del av ett uttalat kunskapsmål i grundskolan (ändring i nya kunskapsmålen). Populärkultur är även ett återkommande tema i examensuppsatser för blivande lärare där de undersöker hur populärkultur används på olika sätt i undervisning, t.ex. för att belysa värdegrund och dyl. Inom religionsvetenskapen får etik och moralfrågor ofta ta stor plats.

De didaktiska frågorna, hur och varför är något som lärare ständigt, både medvetet och/eller omedvetet arbetar med när de lägger upp och genomför sin undervisning. Därför är dessa frågor också relevanta att undersöka mer på djupet. Kopplat till detta blir även den tredje didaktiska frågan: vad väljer lärarna (och varför).

Med grund i dessa frågor är sedan tanken att lyfta elevperspektivet. Hur ser eleverna på att populärkultur används i religionskunskapsundervisningen? Ser de fördelar och/eller nackdelar med det? Uppfattar de att det hjälper deras kunskapsbildning?

 

Uppdrag

Studeranderepresentant FKH:s forskningsråd 2022 & 2023

Medlem i forskningsnätverket Cähl som är inriktat mot ämnesdidaktik.

Medlem i Nationellt forum för religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR)  och Svenska samfundet för religionshistorisk forskning (SSRF).

Sitter i valberedningen för NFR 2023-2024.

Kontaktperson för lärare (Växjö/Kalmar med omnejd) intresserade av att delta i NFR:s seminareverksamhet.

Utbildningsplanerare för KV sedan HT2020.