Pauline Johansson

Pauline Johansson

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480446315
+46722176027
43114, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Arbetar som prefekt vid Institutionen för medicin och optometri. Är sjuksköterska med en specialistutbildning inom cancervård, har arbetat inom medicin och palliativ vård. Nu arbetar jag som forskare och möjliggörare inom Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och som universitetslektor inom vårdvetenskap och eHälsa, vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Undervisning

Barn som anhöriga 7,5 hp, en helt nätbaserad halvfartskurs på avancerad nivå. Kursen tar sitt avstamp i den lagförändring i Hälso- och sjukvårdslagen som genomfördes 2010 och som handlar om prevention i form av information, råd och stöd gällande barn som anhöriga, och som vänder sig till professionella som möter barn som anhöriga i sitt arbete.

Forskning

Mitt forskningsområde handlar om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare, systematisk uppföljning, och eHälsa. Disputerade 2012 med en avhandling om användning av mobil IKT inom omvårdnad, är biträdande handledare inom forskningsprojektet Föräldranärvaro vid anestesiinduktion

Tidigare forskningsprojekt
Systematisk uppföljning av stödgruppsinsatser för barn som anhöriga (projektkoordinator).
Målet var att i samverkan med idéburna organisationer, verksamheter inom kommunal vård och omsorg och hälso- och sjukvård stödja verksamheterna i att utveckla metoder och arbetssätt för att genomföra systematisk uppföljning av insatser till barn som anhöriga, stödja verksamheterna i att finna lämpliga instrument för att mäta insatsernas resultat, och bidra till gemensam kunskapsbildning för fortsatt uppföljning och forskning inom området (år 2014-2017).

Digitala surfplattor som stöd vid strålbehandling av cancerpatienter
Samverkansprojekt mellan landstinget i Kalmar och Linnéuniversitetet, med syfte att utveckla och testa en individuell surfplatta, som ett komplement till den information och det stöd som personalen ger, och därigenom förbättra kvaliteten i omhändertagandet av kvinnor med patienter med bröst- och prostatacancer för att stärka deras ställning i vården.

Sjuksköterskors inställning till familjers betydelse i omvårdnaden.
Syftet var att beskriva sjuksköterskors inställningar till familjers betydelse i omvårdnaden och utveckla instrumentet FINC-NA

Uppdrag

Projektkoordinator för Erasmus+ Program Innovativa metoder och verktyg i skolan för ökad social inkludering av unga omsorgsgivare (Innovative School Education Methodologies and Tools for Guaranteeing Social Inclusion of Young Carers, EDY-CARE).
Projektet avser att öka medvetenheten bland lärare och annan skolpersonal om unga omsorgsgivare (16-19 år), så de kan identifieras, få bättre utbildningsmöjligheter och ökad social inklusion. Genom att utveckla innovativa utbildningsmetoder och verktyg för skolpersonal kan EDY-CARE bidra till en främjad skolmiljö för unga omsorgsgivare.Projektet avser att öka medvetenheten bland lärare och annan skolpersonal om unga omsorgsgivare (16-19 år), så de kan identifieras, få bättre utbildningsmöjligheter och ökad social inklusion. Genom att utveckla innovativa utbildningsmetoder och verktyg för skolpersonal kan EDY-CARE bidra till en främjad skolmiljö för unga omsorgsgivare. Pågår från 1 oktober 2017 till 31 mars 2020. Erasmus+ Programme of the Europea Union (2014-2020) no 2017-1-SE01-KA201-034583

Tidigare uppdrag
Projektkoordinator för Erasmus+ Program Appar för omsorgsgivare (Apps for Carers – A4C).
Projektet avser att bidra till ökat välbefinnandet hos informella omsorgsgivare genom att övervinna hinder som begränsar dem från att fullt ut ta del av information och sociala möjligheter som kan erhållas av mobila lösningar (appar och webbplatser). Inom projektet kommer en ny mobilapp (ett bibliotek av användbara appar och webbplatser) med tillhörande utbildningsverktyg (för att stärka användarna i att använda och välja appar och webbsidor) utvecklas som stöd för informella omsorgsgivare. Pågår från1 oktober 2016 – 30 september 2018. Erasmus+ Programme of the Europea Union (2014-2020) no 2016-1-SE01-KA204-022067

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))