Pauline Johansson

Pauline Johansson

Docent, prefekt
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Vi43163, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Arbetar som prefekt vid Institutionen för medicin och optometri. Är sjuksköterska med en specialistutbildning inom cancervård, har arbetat inom medicin och palliativ vård. Nu arbetar jag som forskare och möjliggörare inom Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och som universitetslektor inom hälsovetenskap och eHälsa, Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Undervisning

Programansvarig för Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning ögonsjukvård 60 hp och tidigare varit programansvarig för Masterprogrammet inom eHälsa 120 hp.

Forskning

Mitt forskningsområde handlar om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare, systematisk uppföljning, och eHälsa. Disputerade 2012 med en avhandling om användning av mobil IKT inom omvårdnad och blev docent inom området hälsovetenskap 2023. 

Tidigare forskningsprojekt

Kartläggning av hur anhöriga och anhörigstödet påverkas av covid-19 pandemin (projektledare)
Syftet är att kartlägga hur anhöriga, anhörigstödspersonal och anhörigstödet påverkas av Covid-19 pandemin. Målet är att ta fram förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för att stödja anhöriga och utveckla anhörigstödet under pågående och kommande kriser och pandemier. Resultatet kan vara ett viktigt underlag för Socialstyrelsens pågående uppdrag att utarbeta underlag för en nationell anhörigstrategi, liksom för myndigheter, regioner, kommuner och enskilda utförare. Projektet genomförs från september 2020 till mars 2021 av Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum angöriga (Nka) i samverkan och på uppdrag av Socialstyrelsen.

AppCC - Digitalt stöd för anhöriga som ger vård och stöd till närstående
Syftet är att förbättra stöd till anhöriga som ger vård och stöd till äldre närstående genom att ta fram en digital tjänst att använda, dels för egenvård och dels som ett samtalsstöd. Målet är att skapa en digital tjänst baserad på instrumenten COPE och COAT. Inledningsvis vill projektet undersöka hur personal verksam inom anhörigfrågor idag arbetar med kartläggning och uppföljning av stöd till anhöriga. Projektet kommer även att involvera anhöriga för att få deras bild och därefter utveckla och utvärdera en tjänst baserad på användarnas behov. Den primära målgruppen för den digitala tjänsten är anhöriga som ger vård och stöd till en äldre närstående (>65 år), sekundär målgrupp är anhörigkonsulenter. Projektet genomförs från september 2020 till september 2021 av Linnéuniversitetet och Nka. 

Systematisk uppföljning av stödgruppsinsatser för barn som anhöriga (projektkoordinator).
Målet var att i samverkan med idéburna organisationer, verksamheter inom kommunal vård och omsorg och hälso- och sjukvård stödja verksamheterna i att utveckla metoder och arbetssätt för att genomföra systematisk uppföljning av insatser till barn som anhöriga, stödja verksamheterna i att finna lämpliga instrument för att mäta insatsernas resultat, och bidra till gemensam kunskapsbildning för fortsatt uppföljning och forskning inom området (år 2014-2017). Mer information om projektet

Digitala surfplattor som stöd vid strålbehandling av cancerpatienter
Samverkansprojekt mellan landstinget i Kalmar och Linnéuniversitetet, med syfte att utveckla och testa en individuell surfplatta, som ett komplement till den information och det stöd som personalen ger, och därigenom förbättra kvaliteten i omhändertagandet av kvinnor med patienter med bröst- och prostatacancer för att stärka deras ställning i vården.

Mobil IKT inom omvårdnad – studier om sjuksköterskors och studenters användning av handdatorer (avhandlingsarbete)
Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattningar om att använda handdatorer inom omvårdnad. Länk till avhandlingen

Sjuksköterskors inställning till familjers betydelse i omvårdnaden.
Syftet var att beskriva sjuksköterskors inställningar till familjers betydelse i omvårdnaden och utveckla instrumentet FINC-NA

Uppdrag

Tidigare uppdrag

Varit birädande handledare i ett forskningsprojekt som handlade om Integrerat, person-centrerat stöd som främjar hälsa och välbefinnande hos yrkesverksamma anhöriga genom användning av informations- och kommunikationsteknologi

och inom ett ytterligare som handlade om Föräldranärvaro vid anestesiinduktion. Se även om Små förändringar i vården kan öka tryggheten för barn som ska opereras | lnu.se

Projektkoordinator för Erasmus+ Programmet Innovativa metoder och verktyg i skolan för ökad social inkludering av unga omsorgsgivare (Innovative School Education Methodologies and Tools for Guaranteeing Social Inclusion of Young Carers, EDY-CARE).
Projektet avsåg att öka medvetenheten bland lärare och annan skolpersonal om unga omsorgsgivare (16-19 år), så de kan identifieras, få bättre utbildningsmöjligheter och ökad social inklusion. Genom att utveckla innovativa utbildningsmetoder och verktyg för skolpersonal kan EDY-CARE bidra till en främjad skolmiljö för unga omsorgsgivare.Projektet avser att öka medvetenheten bland lärare och annan skolpersonal om unga omsorgsgivare (16-19 år), så de kan identifieras, få bättre utbildningsmöjligheter och ökad social inklusion. Genom att utveckla innovativa utbildningsmetoder och verktyg för skolpersonal kan EDY-CARE bidra till en främjad skolmiljö för unga omsorgsgivare. Projekttid oktober 2017 till mars 2020. Erasmus+ Programme of the Europea Union (2014-2020) no 2017-1-SE01-KA201-034583

Projektkoordinator för Erasmus+ Programmet Appar för omsorgsgivare (Apps for Carers – A4C).
Projektet avser att bidra till ökat välbefinnandet hos informella omsorgsgivare genom att övervinna hinder som begränsar dem från att fullt ut ta del av information och sociala möjligheter som kan erhållas av mobila lösningar (appar och webbplatser). Inom projektet kommer en ny mobilapp (ett bibliotek av användbara appar och webbplatser) med tillhörande utbildningsverktyg (för att stärka användarna i att använda och välja appar och webbsidor) utvecklas som stöd för informella omsorgsgivare. Projekttid oktober 2016 – september 2018. Erasmus+ Programme of the Europea Union (2014-2020) no 2016-1-SE01-KA204-022067

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))