Per Lindqvist

Per Lindqvist

Professor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24081, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag forskar och undervisar om lärares arbete. Mina forskningsfrågor har cirkulerat kring t.ex.: Vilka blir lärare? Vad kan lärare? Hur fungerar verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen? Hur är förhållandet mellan lärares utbildning och arbete? Hur ser lärararbetets villkor ut? Hur ser lärares yrkeskarriär ut?

Tillsammans med Ulla Karin Nordänger leder jag forskningsmiljön Lärares arbete och är dessutom koordinator för det nordiska nätverket Teachers' work and teacher education.

Undervisning

Jag undervisar framför allt i lärarutbildningens handledarutbildningar samt i forskarutbildningen i pedagogik. Dessutom handleder jag doktorander i forskarutbildningen.

Forskning

Jag är involverad i två större forskningsprojekt. I det första, "Av- eller belastning? Om lärare, lärarassistenter och förhandlingar om professionella gränser," ska vi studera de initiativ som tas i svenska skolor att avlasta lärare genom att införa s.k. lärarassistenter. Vi är forskningsmässigt intresserade av att studera hur lärararbetet, delas upp, hur professionella gränser förhandlas och förskjuts samt om de avsedda avlastningseffekterna uppnås. Utvecklingsmässigt vill vi pröva att se hur en modell för reell avlastning av svenska lärare skulle kunna se ut.
Projektet har fått medel av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), är treårigt och utgörs av fyra delstudier. Huvudstudien består av fallstudier på tre skolor av faktiska processer där avlastande yrkesgrupper nyligen introducerats.  

I det andra projektet, "Vägskäl - en longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor", har vi följt 87 lärarstudenter som tog examen 1993 fram till idag. Genom det unika materialet har vi haft en möjlighet att utveckla kunskap kring lärares yrkesbanor och professionella utveckling. Från och med 2016 utökar vi projektet genom att starta upp en longitudinell studie av två nya lärarkohorter som tog sin examen 2013 och 2015. Tanken är att göra jämförelser samt studera om de mönster som framträder skiljer sig mellan lärargenerationer. Projektet finansieras med medel från Vetenskapsrådet.

Film: Rädsla för att bli anmäld gör lärare överdrivet försiktiga

Bevis, vittnen och inställda laborationer. Per Lindqvist har undersökt hur ett ökat riskmedvetande bland lärare tar sig i uttryck i skolan. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))