Per Lindqvist

Per Lindqvist

Professor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24081, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag forskar och undervisar om lärares arbete. Mina forskningsfrågor har cirkulerat kring t.ex.: Vilka blir lärare? Vad kan lärare? Hur fungerar verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen? Hur är förhållandet mellan lärares utbildning och arbete? Hur ser lärararbetets villkor ut? Hur ser lärares yrkeskarriär ut? Under senare år har jag även intresserat mig för introduktionen av nya avlastande och kompletterande yrkesgrupper i skolan.

Jag deltar även i forskarskolan ROCIT som är en forskarskola i samverkan mellan åtta lärosäten. Målet är att stödja en framtida lärarutbildning i samarbete med skola och lärare, och att utveckla en större förståelse mellan erfarenhetsbaserat kunnande och vetenskapligt baserat kunnande inom skolans värld.

Tillsammans med Helena Ackesjö leder jag forskningsmiljön Pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag undervisar framför allt i lärarutbildningens handledarutbildningar samt i forskarutbildningen i pedagogik. Dessutom handleder jag doktorander i forskarutbildningen.

Forskning

Jag är involverad i två större forskningsprojekt. I det första, "Should I stay or should I go? - en studie av lärares motivation att stanna kvar på sin arbetsplats", är syftet att öka kunskapen om hur läraromsättning på skolor kan minskas, samt kring vilka specifika åtgärder som behövs för att behålla lärare. Till skillnad från majoriteten av tidigare studier undersöks detta både på individnivå (lärarnivå) och aggregerad nivå (skolnivå). Projektet bygger på ett omfattande tvärsnittsmaterial (n=5000 lärare) samt enkätsvar från ett tidigare projekt där vi ges möjlighet att över 24 månader följa 700 lärare från 20 kommunala grundskolor. Under projektet har även en ny datainsamling genomförts som består av intervjuer med rektorer och lärare vid skolor som trots bortstötande omständigheter verkar ha låg läraromsättning. Projektets resultat kommer att ligga till grund för rekommendationer för hur beslutsfattare och skolor kan göra för att behålla lärare. Projektet finansieras av Forte 2020-2023 och genomförs i samverkan med forskare från Karolinska institutet.

I det andra projektet, "Skolans oumbärliga men osynliga arbetskraft – en studie av skolans stöd- och resursfunktioner", studerar vi det arbete som utförs av så kallade stöd- och resursfunktioner i skolan, det vill säga personal med uppgift att stödja, avlasta eller komplettera redan etablerade yrkesgrupper. Personalgruppen har växt i storlek och är 2022 nästan lika stor som antalet grundskollärare i svensk skola. I dagens skola framstår de som oumbärliga, men trots detta finns förvånansvärt lite kunskap om deras arbete. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet 2023-2025.

Film: Rädsla för att bli anmäld gör lärare överdrivet försiktiga

Bevis, vittnen och inställda laborationer. Per Lindqvist har undersökt hur ett ökat riskmedvetande bland lärare tar sig i uttryck i skolan. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))