Peter Forsgren är professor i litteraturvetenskap och sedan 2007 verksam vid Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet) som lärare och forskare. Han har tidigare varit anställd som universitetslektor vid Göteborgs universitet 1992-96 och vid Blekinge tekniska högskola 1997-2007, där han var huvudansvarig för uppbyggnaden av grundutbildningen i litteraturvetenskap. Hans forskning har främst varit inriktad på svensk 1900-talsprosa med fokus på läsakt och dialogicitet, genre, genus, modernitet samt på postkoloniala perspektiv. Han har publicerat monografier och artiklar om författare som Peder Sjögren, Elin Wägner, Olof Högberg, Ludvig Nordström, Sonja Åkesson, Moa Martinson, Jan Fridegård, Sigfrid Siwertz, Gustaf Hellström och Pär Lagerkvist. Han är sedan 2012 knuten till ledningsgruppen för LNUC Concurrences.

Undervisning

Vt 2017 är Forsgren huvudlärare för uppsatskurserna på kandidat-, magister. och masternivå i litteraturvetenskap.

Forskning

Forsgrens nya projekt bär arbetstiteln "To map oneself in a colonised world. Swedish travel literature 1919-1939 and the global legacies of the Enlightenment" och berör svenska reseberättelser från mellankrigstiden 1919-1939. Syftet är att undersöka hur svenska reseberättelser från perioden förhåller sig till den europeiska kolonialismen liksom till den eurocentriska synen på upplysning och utveckling. Reseberättelser från Afrika kommer att analyseras med fokus på diskurs, genre, intertextualitet och tematik. Föreställningar om genus, etnicitet, kultur och modernitet kommer även de att undersökas.

Monografin Norland som koloni och utopi. Olof Högbergs Den stora vreden, Ludvig Nordströms Petter Svensks historia och berättelsen om Sverige (2015) var ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet och ingick som del i ett större projekt med titeln "Samtidigheter. Motstridigiga och samtida röster i ett postkolonialt landskap" vid Linnéuniversitetet. I monografin analyseras de två romanerna i relation till såväl nationella och regionala identiteter, som till historia och samhälle. Konkret rör det frågor om vad det till exempel innebär att vara svensk, norrländsk eller samisk, både i ett historiskt perspektiv och i romanernas samtidskontext. Romananalyserna lyfter fram det ofta konfliktfyllda och motsägelsefulla förhållandet mellan centrum och periferi liksom mellan regionala, nationella och globala perspektiv.

Monografin I vansklighetens land. Genus, genre och modernitet i Elin Wägners smålandsromaner (2009), även det ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet, lyfter fram den feministiska civilisationskritiken i dessa sex romaner. Analyserna visar också på romanernas dialogiska och intertextuella karaktär liksom hur Elin Wägner anknyter till och använder sig av olika genrer och litterära traditioner, särskilt sådana som varit viktiga i en kvinnlig romantradition.

Uppdrag

Forsgren är sedan 2008 medlem av Pär Lagerkvist-Samfundets styrelse och sedan 2009 av Elin Wägner-sällskapets styrelse.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))