Peter Skoglund

Peter Skoglund

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade vid Lunds universitet 2005 och blev docent vid Göteborgs universitet 2013. Under åren 2011 till 2016 var jag knuten till Svenskt HällristningsForskningsArkiv (SHFA) vid Göteborgs universitet. Jag är sedan 2017 anställd som lektor vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag undervisar och handleder på grund- och avancerad nivå. Min undervisning är framför allt knuten till ämnet arkeologi, men jag undervisar även inom Programmet för Integrations- och mångfaldsstudier.

Forskning

Min forskning är inriktad på perioden bronsålder i ett Skandinaviskt och nordeuropeiskt perspektiv. Mitt huvudsakliga forskningsområde är hällristningar. Jag har genomgående lyft fram vikten av att kontextualisera de sydskandinaviska ristningarna eftersom ristningspraktiken varierar i tid och rum.

Jag var 2017-2019 projektledare för det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Storytelling in Rock art. Projektet var ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, forskare i semiotik vid Lunds universitet samt SHFA. Med utgångspunkt i teorier hämtade från semiotik och narratologi undersökte vi  i vilken utsträckning den skandinaviska hällristningstraditionen innehåller narrativa bildberättelser.

Jag är involverad i flera forskningsprojekt. Ett sådant projekt berör hällristningar i  norra Kenya ”Samburu Rock Art - A Unique Cultural Heritage” och är ett samarbete med den lokala organisationen ” Empower the Northern Frontier” ett annat berör deponeringar av metallföremål under bronsåldern BALMS: Bronze Age Landscapes and Metalwork in Sweden vilket är ett samarbete med kollegor vid universiteten i Oxford och Göteborg. Jag är också engagerad i ett pilotprojekt som ska undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att använda artificiell intelligens (AI) för att identifiera fornlämningar utifrån digitalt kartmaterial och höjddata Digitized Ancient Remains Detection.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)