Peter Skoglund

Peter Skoglund

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade vid Lunds universitet 2005 och blev docent vid Göteborgs universitet 2013. Under åren 2011 till 2016 var jag knuten till Svenskt HällristningsForskningsArkiv (SHFA) vid Göteborgs universitet. Jag är sedan 2017 anställd som lektor vid Linnéuniversitet.

Jag har undervisat och handlett på grund- och avancerad nivå. Min undervisning har berört ämnen som Skandinaviens hällristningar, den uppdragsarkeologiska praktiken samt miljö- och kulturarvsfrågor i relation till ett arkeologiskt långtidsperspektiv.

Min forskning har framför allt varit inriktad på bronsålder i ett Skandinaviskt och nordeuropeiskt perspektiv. Under min tid på SHFA lyfte jag fram vikten av att kontextualisera de sydskandinaviska ristningarna eftersom ristningspraktiken varierar i tid och rum. Jag har också intresserat mig för bebyggelse- och landskapsarkeologi med fokus på bronsålder och äldre järnålder.

Jag är sedan 2017 projektledare för det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Storytelling in Rock art. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitet, forskare i semiotik vid Lunds universitet samt SHFA. Med utgångspunkt i teorier hämtade från semiotik och narratologi ska vi undersöka i vilken utsträckning den skandinaviska hällristningstraditionen innehåller element vilka kan karaktäriseras som narrativa.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)