Philip Lalander

Philip Lalander

Professor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar på olika nivåer, såsom socionomprogrammets grundutbildning samt utvecklar kurser inom masterprogrammet i socialt arbete. Speciellt är jag engagerad i att utveckla ett kritiskt socialt arbete som studenter och yrkesverksamma finner stimulerande och användbart i sina yrkesliv. Jag har även stor erfarenhet av forskarutbildning och kursutveckling. Där ingår introduktionskurser om forskning i socialt arbete; kvalitativa metoder; sociologisk teori som är särskilt användbar inom socialt arbete. Utöver detta har jag skrivit en hel del läroböcker, t.ex. Ungdomsgrupper i teori och praktik och Vardagslivets socialpsykologi.

Forskning

Idag ägnar jag framförallt min forskningstid till att genom etnografiska metoder förstå människor som hamnat i utsatta och osäkra livssituationer, speciellt de som ofta klassificeras som ett hot, såsom "ensamkommande flyktingbarn" (se min och Marcus Herz' bok Rörelser, gränser och liv: att lyssna till de unga som kom 2019), människor som inte ses som tillräckligt värdiga för att innefattas i den svenska gemenskapen, som nekas uppehållstillstånd och därför söker sig till andra länder, för att ånyo söka asyl och försöka etablera sig. Jag relaterar deras erfarenheter och berättelser till olika välfärdsstatsregimer som sedan 2015 blivit allt hårdare och gränsbevakande, i såväl Sverige som i andra Europeiska länder, mot dem som kommer "utifrån".

Tillsammans med andra forskare deltar jag i ett projekt om hopp i asylprocessen, som ur olika perspektiv undersöker vad hopp är, hur det kan förstås, uttryckas och förändras, men också användas som ett maktverktyg av statliga aktörer. Jag intresserar mig för det sociala arbetets, såväl det statligt styrda som det civilsamhälleliga, roll i relation till både exkluderings- och inkluderingsprocesser av människor i behov av skydd och stöd. Jag vill, tillsammans med andra, såväl forskare som praktiker inom det sociala arbetet, utveckla ett kritiskt socialt arbete, som analyserar (ofta för givet tagna) maktordningar och kategoriseringsprocesser och som ser värdet av social rättvisa som en förutsättning för att minska människors osäkerhet och lidande.

Innan jag började forska om migration fokuserade jag på människor med drogerfarenhet, deras tankar, begär, planer och erfarenheter. Jag skrev, med utgångspunkt i ett omfattande etnografiskt fältarbete som sträckte sig mellan åren 2000 och 2015, en trilogi om Norrköpings unga heroinanvändare. Trilogin innehåller böckerna: Hela världen är din: en bok om unga heroinister (2001), Respekt: gatukultur, ny etnicitet och droger (2009) och Människor behöver människor: att lyssna till de misstänkliggjorda (2016).

Några länkar som ger lite inblick i mina intressen och forskningserfarenheter:

Precariousness among young migran...neoliberal social work in Sweden: Ingenta Connect Fast Track Article (om unga som fått avslag på asylansökan i Sverige och som lämnar Sverige för att söka asyl i andra Europeiska länder.)

https://www.alkoholochnarkotika.se/opinion/socialt-arbete-ar-politiskt/ (en kort krönika om kritiskt socialt arbete)

Life Planning and Habitus: Opportunities and Constraints Among Unaccompanied Young Refugees in Sweden - Philip Lalander, Marcus Herz, 2021 (sagepub.com) (om "ensamkommandes berättelser om livsplaner och etablering i Sverige)

FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org) (populärvetenskapligt om droganvändares (eller före detta) rörelser i offentliga rum i relation till förkroppsligade erfarenheter)

Uppdrag

Studierektor, forskarutbildning i socialt arbete

Publikationer

Publikationer i urval

Bok (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)