Jag är universitetslektor och forskare vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Jag har en klinisk bakgrund som sjuksköterska och disputerade 2016 vid Linnéuniversitetet med en avhandling om boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning - ur de boendes perspektiv.

Såväl under datainsamlingen till min avhandling, som i mitt tidigare arbete som sjuksköterska har jag reflekterat över barns situation som anhöriga. Min forskning har därför alltmer kommit att fokusera på barn och unga som anhöriga till närstående som lider av psykisk ohälsa, har en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, eller missbruk.

Undervisning

Efter min disputation 2016 och fram till början av 2018 undervisade jag i psykiatri, forskningsdesign och etik, samt vetenskaplig metod i sjuksköterskeprogrammet och i specialistutbildningar för sjuksköterskor. Jag har även handlett magisteruppsatser i specialistutbildningar.

Forskning

Jag ingår i forskargruppen Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) vid Linnéuniversitetet och arbetar i huvudsak med forskning inom området Barn som anhöriga och Unga omsorgsgivare.

Under åren 2018-2021 arbetade jag i det internationella forskningsprojektet Psychosocial support for promoting Mental health and Wellbeing among adolescent young carers in Europe - "ME-WE project". Linnéuniversitetet och Nka var koordinator för projektet.

Young carers (Unga omsorgsgivare) är barn och ungdomar under 18 år som ger vård, hjälp eller stöd till någon familjemedlem, vän eller annan närstående som har en funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk, eller annat tillstånd som medför ett ökat behov av vård, stöd eller tillsyn.

Utöver de kartläggningar som genomfördes i ME-WE-projektet, utvecklades och testades även en stödintervention, ME-WE-modellen, för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland Unga omsorgsgivare. Vi arbetar nu med uppföljande studier och att implementera ME-WE-modellen på bred front i Sverige.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))