Sara Ellis Nilsson

Sara Ellis Nilsson

Forskare, Biträdande & ställföreträdande prefekt
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är medeltidsforskare ("medievalist") med utbildning från Kanada (University of British Columbia), Storbritannien (University of Glasgow och University of York) och Sverige (Göteborgs universitet). År 2015 disputerade jag i historia vid Göteborgs universitet med en avhandling om kristnandet och skapandet av nya, lokala helgonkulter i Danmark och Sverige under tidig medeltid. Mina forskningsintressen är breda och innefattar bl.a. kulturarv, kulturhistoria, materialkultur, hagiografi och digitalhistoria.

Jag har varit verksam som universitetslektor vid Göteborgs universitet, Malmö universitet och Lunds universitet, samt gästlektor vid University of the Highlands and Islands (Orkney) och gästforskare vid Stanford University. Sedan februari 2019 är jag verksam som forskare i nordisk medeltidshistoria vid Institutionen för kulturvetenskaper. Från januari 2020 till december 2023 var jag studierektor för historieämnet. Från januari 2024 är jag vice prefekt vid KV med ansvar för utbildningsfrågor.

Jag är också Webbredaktör för Scandia: Tidskrift för historisk forskning.

Undervisning

Från hösten 2020 föreläser jag om "Digital History" samt är handledare för master-/magisteruppsatser på Master Programme in Digital Humanities.

Sedan hösten 2021 är jag kursansvarig och undervisar på 4HI505 Digital History.

Tidigare har jag undervisat på samtliga nivåer allt från översiktskurser om globalhistoria (10,000 f.v.t till 1789 e.v.t.) och lärarutbildningen (historiedidaktik), till medeltidshistoria, helgonkulter som kulturhistoria, historisk teori och metod, och kulturarvsstudier, samt handlett både kandidat- och mastersuppsatser.

Forskning

Jag leder ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet inom satsningen 'digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar' (DIGARV): Kartläggning av religion i vardagen: medeltida helgonkulter i Sverige och Finland (Mapping Lived Religion – Medieval Cults of Saints in Sweden and Finland). Projektet pågår 2019-2024. Inom ramarna för detta projekt studerar jag även utveckling av särskilda festdagar och deras roll i levd religion.

Sedan disputation har jag bland annat skrivit om konstruktion av helighet i helgonlegender skrivna om skandinaviska kvinnor; hur beskrivning av icke-heliga biskopar i skandinavisk hagiografiska texter speglar medeltida skrivarnätverk eller -gemenskaper; samt om reseberättelser och -sällskap i medeltida helgonlegender. Utöver det ovanstående forskningsprojektet forskar jag också om historieförmedling och -bruk. I synnerhet studerar jag hur föremålsrekonstruktioner används av olika aktörer i skapande av berättelser om det förflutna. Min nuvarande fallstudie gäller vikingatida skepp och dess rekonstruktioner i muséers kunskapsförmedling.

Sedan 2021 har jag varit co-projektledare på projektet och initiativet, Nordic Spatial Humanities: Linking, Building, and Sustaining Humanities Digital Spatial Infrastructures for Research in the Nordic Countries. I samarbete med projektledaren på Uppsala universitetet och co-projektledarna på Universitet i Bergen och Islands universitet, har vi skapat möjligheter till dialog och utbyte mellan akademiska och icke-akademiska sektorer, med fokus på humanioras behov vad gäller spatiella data och infrastruktureer för forskning och förmedling.

Jag är också en av initiativtagarna och medlem i ett projekt, "Visiting the Past", inom vilket vi har bjudit in forskare, kulturarvspraktiker, och reenactors till samtal. Ett av initiativen är att skapa en guidebok för reenactment tillsammans.

Uppdrag

Vice prefekt vid Institutionen för kulturvetenskapter (KV) med ansvar för utbildningsfrågor.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))