Sara Gottschalk

Sara Gottschalk

Doktorand
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand inom design och hållbarhet, och jag är intresserad av hur design kan spela en aktiv roll för hållbar omställning. Jag är intresserad av det ömsesidiga förhållandet mellan hur vi tänker kring hållbarhet, hur våra livsmiljöer är utformade och hur vi agerar för hållbarhet i vardagen – och designens roll mellan dessa tre. Redan under min designutbildning för 20 år sedan, väcktes intresset och engagemanget för hållbarhet och miljöfrågor. Jag är baserad i Lund-Malmö-regionen och har sedan jag studerade varit engagerad i olika lokala miljögrupper.

2019 fick jag chansen att bli doktorand i design och hållbarhet vid institutionen för design på Linnéuniversitetet, och jag är nu halvvägs in i mina doktorandstudier. För mer information om min forskning, se nedan.

// ENG: I am a doctoral student in design and sustainability, and I am interested in how design can play an active role for sustainability by interacting with the mutual relation between how we think about sustainability, how our living environments are designed, and how we act for sustainability in everyday life. My interest in sustainability was aroused 20 years ago, during my design education. I am based in the Lund-Malmö region and have since being a student, besides my studies and work, been engaged in various local environmental groups.

In my work, the focus has always been on bringing sustainability to the very heart of the product design education I was teaching at, both in education but also to a more organizational level. In 2019 I got the chance to become a doctoral student in design and sustainability at Linnaeus University's design department and I am now halfway into my doctoral studies. For more info about my research, see below.

Undervisning

På Linnéuniversitetet undervisar jag på kandidatprogrammet Design + Change. Mitt huvudämne är förhållandet mellan ekologi och ekonomi, genom att föra kunskap från miljöekonomi till designstudenter. Jag undervisar också i grundläggande designmetodik och begreppet resiliens. I min undervisning försöker jag vägleda eleverna att bli förändringsagenter genom design, genom att tillämpa det vi diskuterat i undervisningen i projekt, helst tillsammans med externa samarbetspartners. Vi har främst arbetat med lokalt förankrade samarbetspartners såsom med tjänstemän från kommunen eller lokala NGOs. 

Innan jag blev doktorand, har jag arbetat som designlärare, programansvarig och studierektor på K3 vid Malmö universitet. I mitt arbete har fokus alltid legat på att föra hållbarhet till själva hjärtat av min undervisning, men också till att få in ämnet på en mer organisatorisk programnivå.

//ENG: At Linnaeus University I teach in the Design + Change Bachelor programme. My main subject is the relationship between ecology and economy, by bringing knowledge from environmental economics to design students. I also teach foundational design methodology and the concept of resilience. In my teaching, I try to guide students to become change agents by design, by applying what we have discussed in class in projects together with external collaborators, mainly locally based, such as collaborators from the municipality or local NGOs.

Before becoming a doctoral student, I have been a design teacher, a program responsible and director of study at the School of Art and Communication at Malmö University.

Forskning

Min forskning utgår från problemet att hållbarhet inte har någon tydlig, överenskommen definition, vilket gör begreppet öppet för många, inte sällan motsägelsefulla tolkningar som också kan hamna i konflikt med varandra. I min forskning arbetar jag i olika lokala projekt som alla fokuserar på hållbara förändringsprocesser i staden, framförallt på kvartersnivå.

Svensk hållbar stadsplanering har uppmärksammats internationellt, men grundar sig på antaganden som är djupt rotade i idéer om modernitet, industrialisering och ekonomisk tillväxt som förutsättningar för en hållbar utveckling, en diskurs som ofta kallas för ekologisk modernisering. Jag är intresserad av hur design inom stadsplanering kan lyfta fram the många hållbarhetsdiskurser som utmanar dessa föreställningar och istället utgår från att förutsättningarna för hållbar omställning måste utgå från socio-ekologiskt rättvisa och i en omsorg för naturen. I min forskning tittar jag del på hur förståelsen av hållbarhet tar sig uttryck, både fysisk och socialt, men jag arbetar också dels med att genom designmetoder arbeta fram alternativa fokusområden för dessa processer som går bortom fokus på energi-och materialeffektivitet.

Forskningen sker på två platser i Malmö. Dels på Kirseberg i Sege Park, där jag är en del av organisationen av ett Living Lab, och där jag arbetar tillsammans med tjänstemän från Malmö Stad och entreprenörer inom social innovation. Jag har också nyligen avslutat ett projekt som har gjorts tillsammans med bostadsrättsföreningen Ida på Rosengård, där jag arbetade tillsammans med en grupp boende och samverkansprojektet Malmö Tillsammans (som drivs av Malmö Ideella). En sista och avslutande studie håller just nu på att planeras i Sege Park för våren 2023. Studien är tänkt att genomföras tillsammans med intresserade nyinflyttade boende i Sege Park och ska fokusera på hur man kan skapa stödjande sociala strukturer inom ett bostadsområde för hållbar omställning.

Mina doktorandstudier är del av ett samarbete mellan Malmö Universitet och Linnéuniversitetet och stöds av The Bridge, en strategiskt satsning mellan Linneuniversitetet och IKEA. 

//ENG: My research departures in the dilemma of sustainability as a concept without a clear definition, making it open to diverse and contradictory interpretations. Through engagement with local projects in Malmö aiming for sustainable transition, my research is concerned with how discourses of sustainability become manifested through practice, as well as how to intervene in urban planning processes through design.

Swedish sustainable urban planning is well recognized internationally, however, it heavily relies on assumptions deeply rooted in the ideals of modernity, industrialisation, and economic growth as the prerequisite for sustainable transition, a discourse often referred to as environmental modernization. I am interested in how design can bring forward the many discourses of sustainability which challenge the ecological modernization paradigm and call for socio-environmentally just transitions of society and caring culture-nature relationships, in the context of urban planning. The focus in my research is on how to facilitate practices of sustainability beyond energy and material efficiency by building more holistic discourse of sustainability. The research is conducted on the level of the neighbourhood by engaging as an embedded design researcher in collaborative projects located in Malmö. 

The research is conducted at two residential sites in Malmö. In Sege Park (Kirseberg) I work together with officials from the City of Malmö and entrepreneurs of social innovation in a living lab, and in Rosengård I have worked together with the tenant-own association Ida. Both sites work as examples of contemporary processes of sustainable urban transition. A final study is planned for spring 2023. It will be a collaborative and practice-based study conducted together with the newly moved-in residents in Sege Park. The study will focus on supportive structures for sustainability through building community at the level of the neighbourhood.

This research program is part of the research environments of K3 (School of Art, Culture and Communication) at Malmö University, and Design + Change at Linnaeus University (Lnu), supported by The Bridge

 

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)