Forskning

Min forskning handlar om personer som lever med samförekomst av psykiatrisk diagnos och missbruksproblematik, en grupp som riskerar att "hamna mellan stolarna”. Flertal tidigare studier visar att individerna själva upplever att vård- och stödinsatser inte ser till hela individen utan antingen den ena den eller andra problematiken. Personer som lever med denna problematik riskerar att hamna i ytterligare svårigheter inom andra livsområden såsom boende, ekonomi och sociala kontakter. Svårigheterna gör många gånger att dessa människor är i behov av insatser från olika instanser.

Det finns behov av svenska studier om personer som lever med samförekomst av psykiatriska diagnoser och missbruksproblematik eftersom kunskapsbrist gällande dessa individers tillvaro gör att förståelsen för målgruppen och deras behov blir bristfällig. I förlängningen kan detta bidra till att dessa personers livskvalité försämras med risk för exkludering, utanförskap eller andra sociala problem.

I mina doktorandstudier ämnar jag bidra med ökad kunskap och förståelse kring målgruppen, deras tillvaro och behov av stöd i vardagen.