Profilbild

Shirley Näslund

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470767435
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Docent i svenska språket

PUBLIKATIONER

Böcker

Näslund, Shirley (2013). Födandets sociala utformning: Språkliga och kroppsliga praktiker i förlossningsrummet. Örebro, 2013. Diss.

Artiklar i referee-granskade tidskrifter

Näslund, Shirley (2018). Ord i interaktion: En lärares organisering av ett klassamtal om ordsammansättning. Nordand (Nordisk tidskrift för andraspråk) 2018:2, 151–167.

Näslund, Shirley (2017). Age ascription as a resource and a source of resistance – an interactional study of health professionals' castings of patients into the category 'old'. Journal of Aging Studies 41, s. 28–35.

Näslund, Shirley (2016). Tacit tango: The social framework of screen-focused silence in institutional telephone calls. Journal of Pragmatics 91 (2016), s. 60–79.

Lindström, Anna, Näslund, Shirley & Christine Rubertsson (2015). The interactional organization of sex assignment after childbirth, i Gender and Language 9 (2), 2015, s. 189-222.

Näslund, Shirley (2014). "Jag orkar inte längre" – "Du orKAr": Språkliga bemötanden av föderskors modlöshet och förtvivlan, i Språk och stil nr. 24, 2014, s. 5-32.

Näslund, Shirley (2013). Att samkonstruera en faderskapsrit: En studie av interaktionen vid klippet av navelsträngen, i: NORMA (Nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier), 2013:2, s.168–188.

Näslund, Shirley (2012). I begynnelsen var Ordet – tal genom ofödda och nyfödda på förlossningsavdelningen, i Språk och stil, nr. 22:2, s. 185–214.

Näslund, Shirley (2010). Monstervisan i retorisk och historisk belysning, i: Rhetorica Scandinavica nr. 54, s. 30–48.

Näslund, Shirley (2010). Den mångstämmiga monstervisan – röster, intertexter och kontexter i skillingtryck om sällsamma skepnader, i: Arkiv för nordisk filologi nr. 125, s. 127–154.

Näslund, Shirley (2007). Skiljetecken som stilmedel – om bruket av komma, tankstreck och tre punkter i tio dikter av Nils Ferlin, i: Språk och stil nr. 17, s. 135–151. 3.

Artiklar i refereegranskade konferensvolymer och antologier

Näslund, Shirley (2010). "Jag har inte riktigt fattat att jag har kommit" – Språk och positioneringar vid födsel, i: Svenskans beskrivning (red. Ann-Catrine Edlund & Ingmarie Mellenius) nr. 31, s. 281–293.

Näslund, Shirley (2012). Referens, perspektiv och sociala relationer: Samtalsanalys av video- inspelningar från två förlossningsavdelningar, i: Med språket som arbetsredskap. Sju studier av kommunikation i vården (red. Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist & Hanna Sofia Rehnberg), Södertörns högskola, s. 63–74.

Övriga vetenskapliga artiklar

Näslund, Shirley (2010). Språk och delaktighet: om lägesbedömning under förlossning, i: Språk för framtiden. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun 12–13 nov. 2010 (red. Antii Ylikiiskiä & Maria Westman), s. 151–162. Artikeln publicerades utan meddelande om att den granskats – måhända har något misstag i korrespondensen skett.

Övriga vetenskapliga alster

Näslund, Shirley (1999). Recension: The passion of wonder. Wonders and the Order of Nature 1150–1750 by Lorraine Daston and Katharine Park, i: Svenska Linnésällskapets Årsskrift, årgång 1998–1999, s. 118–120.

Populärvetenskapliga alster

Näslund, Shirley (2010). Därför talar vuxna genom andra, i: Språktidningen, december 2010, s. 28–33. 

Näslund, Shirley (2013). Monstrum propheticum – inkarnationen av Kristianstadbornas synder, i: Renässansstaden i Vattenriket. Kristianstad 400 år (red. Ingemar Ottosson), 2013. S. 36–37

 

 

Undervisning

Undervisningserfarenhet

5405 klocktimmar på följande 25 olika kurser (majoriteten av dem har jag även varit kursansvarig för):

1. Introduktionskurs i svenska språket 
2. Svenska språkets struktur I
3. Grammatik och språktypologi
4. Språktypologi
5. Lingvistik för logopeder
6. Semantik och pragmatik
7. Det flerspråkiga Norden
8. Svensk språkhistoria
9. Språksociologi I
10. Språksociologi II
11. Språket, individen och samhället
12. Språkbruk och samhälle 
13. Professionellt skrivande
14. Svenska som främmande språk
15. Ämnesdidaktisk uppsats
16. Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk
17. Observations and video as research methods in caring sciences 
18. Examensarbeten förskolelärare (inriktning: flerspråkighet och literacy)
19. Examensarbeten grundskolelärare I
20. Examensarbeten grundskolelärare II (inriktning: högläsning)
21. Examensarbeten gymnasielärare
22. Kandidatuppsatser i svenska som andraspråk
23. Betyg och bedömning
24. Språkämnet svenska: didaktik och forskningsperspektiv 
25. Akademiskt skrivande

 

Forskning

Externa forskningsmedel

Dignity in action: a pilot study of encounters between older people and professionals in health care settings. Huvudsökande: Anna Lindström. Medsökande: Lise-Lotte Franklin Larsson, Clara Iversen, Shirley Näslund, Ruth Parry samt Ann-Marie Thordeman och Bo Lerman. Anslagsgivare: FAS (FORTE). Belopp: 1 000 000 kronor. Diarienummer: FAS dnr 2013-2169. Projektstart: augusti, 2013. Slutrapportering: 30 juni, 2015.

I3-projektet: Ideella idrottsföreningars integrationsarbete. Huvudsökande: Christine Tidåsen. Anslagsgivare: Region Kronoberg. Belopp: 612 102 kronor. Projektstart: augusti, 2016. Slutrapportering: 30 januari 2017.

Uppdrag

Referee-uppdrag

Internationellt referee-uppdrag fullbordat i april 2015 för "a special section on Patient Education and Counseling dedicated to aspects of epistemics and identity. The papers use CA to analyse different healthcare settings". Redaktörer: Alessandra Fasulo och Marco Pino.

Nationellt referee-uppdrag i januari 2017 för Svenska landsmål och svenskt folkliv. Redaktör: Mathias Strandberg.

Diskutantuppdrag

2016 0317: Opponent på Nataliya Thells mittseminarium för avhandlingen Negotiating problems and solutions in radio counselling. Socialhögskolan i Lund.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))