Shirley Näslund

Shirley Näslund

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är en mycket nyfiken docent i svenska språket. Språket i allehanda sammanhang intresserar mig, alltifrån skillingtrycksvisor från 1600-talet till interaktion med digitala AI-partners på 2020-talet. För tillfället forskar jag om den ädla konsten att resa, ars apodemica. Målet är att förfärdiga en språkhistoriskt och idéhistoriskt kommenterad utgåva av Andreas Nordenhielms resedagbok från 1600-talets slut.

 

 

 

Undervisning

15 549 klocktimmar på 24 olika kurser (2009–2024)

Förteckning över de kurser på studentnivå som jag undervisat på och varit kursansvarig för:

 1. Introduktionskurs i svenska språket    
 2. Svenska språkets struktur I                                     
 3. Grammatik och språktypologi                                                      
 4. Språktypologi
 5. Lingvistik för logopeder
 6. Semantik och pragmatik
 7. Det flerspråkiga Norden
 8. Svensk språkhistoria
 9. Språksociologi I
 10. Språksociologi II
 11. Språket, individen och samhället
 12. Språkbruk och samhälle
 13. Fula ord i tvärvetenskaplig genomlysning
 14. Professionellt skrivande
 15. Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk
 16. Svenska som främmande språk
 17. Introduktion till akademiskt skrivande
 18. Akademiskt skrivande
 19. Betyg och bedömning
 20. Elevtextanalys
 21. Grammatik för lärare
 22. Språkämnet/skolämnet svenska: didaktik och forskningsperspektiv
 23. Reklamens retorik
 24. Retorik och presentationsteknik

Kurser på forskarutbildningsnivå jag undervisat på

Linnéuniversitetet

2023, vt: Hållit i ett seminarium om en avhandling på doktorandkursen Textseminarier.

2022, ht: Undervisat om samtalsanalytisk metod på doktorandkursen Teori och metod i tillämpad språkvetenskap.

Karolinska Institutet i Stockholm

2018, vt: Hållit i halvdagsutbildning i metodik på forskarutbildningskursen Observation and visual methods in health care sciences research – föreläsning och workshop på temat ”Conversation analysis in medicine”.

2015, vt: Hållit i heldagsutbildning i metodik på forskarutbildningskursen Observations and video as research methods in caring sciences – föreläsning och workshop på temat ”Conversation analysis in medicine”.

 

 

Forskning

Dissertation

Näslund, Shirley (2013). Födandets sociala utformning: Språkliga och kroppsliga praktiker i förlossningsrummet. Örebro universitet, sammanläggningsavhandling omfattande sex artiklar eller artikelmanus som sedermera i omstöpta former publicerades som artiklar.

Artiklar i referee-granskade tidskrifter, antologier och konferensvolymer

 1. Näslund, Shirley (2024). SveBe, SveBe där, säg hur forskningen är! – en metastudie av skriftliga konferensbidrag 2010–2020. I: Svenskans beskrivning del II (red. Denny Jansson, Ida Melander, Gustav Westberg & Daroon Yassin Falk) nr. 38, s. 180–195.
 2. Näslund, Shirley (2020). Århundradets hundförvandling: Sex rekontextualiseringar av en berättelse på 1600-talet. HumaNetten 44, 229–248.
 3. Ström, Peter, Näslund, Shirley & Skoglund, Astrid (2019). En bomb i brevlådan eller ett blad bland andra? – En receptionsstudie av "Om krisen eller kriget kommer". HumaNetten 43, 17–36.
 4. Näslund, Shirley (2018). Ord i interaktion: En lärares organisering av ett klassamtal om ordsammansättning. Nordand (Nordisk tidskrift för andraspråksforskning) 2018:2, 151–167.
 5. Näslund, Shirley (2017). Age ascription as a resource and a source of resistance – an interactional study of health professionals’ castings of patients into the category ‘old’. Journal of Aging Studies 41, s. 28–35. DOI: 10.1016/j.jaging.2017.03.001.
 6. Näslund, Shirley (2016). Tacit tango: The social framework of screen-focused silence in institutional  telephone calls. Journal of Pragmatics 91 (2016), s. 60–79. DOI: 10.1016/j.pragma.2015.10.008.
 7. Lindström, Anna, Näslund, Shirley & Rubertsson, Christine (2015). The interactional organization of sex assignment after childbirth. Gender and Language 9 (2), 2015, s. 189–222. DOI: 10.1558/genl.v9i2.17810.  
 8. Näslund, Shirley (2014). ”Jag orkar inte längre” – ”Du orKAr”: Språkliga bemötanden av föderskors modlöshet och förtvivlan. Språk och stil nr. 24, s. 5–32.
 9. Näslund, Shirley (2013). Att samkonstruera en faderskapsrit: En studie av interaktionen vid klippet av navelsträngen. NORMA (Nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier), 2013:2, s.168–188.
 10. Näslund, Shirley (2012). I begynnelsen var Ordet – tal genom ofödda och nyfödda på förlossningsavdelningen. Språk och stil, nr. 22:2, s. 185–214.
 11. Näslund, Shirley (2012). Referens, perspektiv och sociala relationer: Samtalsanalys av videoinspelningar från två förlossningsavdelningar. Med språket som arbetsredskap. Sju studier av kommunikation i vården (red. Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist & Hanna Sofia Rehnberg), Södertörns högskola, s. 63–74.
 12. Näslund, Shirley (2010). Monstervisan i retorisk och historisk belysning. Rhetorica Scandinavica nr. 54, s. 30–48.
 13. Näslund, Shirley (2010). Den mångstämmiga monstervisan – röster, intertexter och kontexter i skillingtryck om sällsamma skepnader. Arkiv för nordisk filologi nr. 125, s. 127–154. Artikeln har använts som kurslitteratur på universitetet i Oslo, på kursen KULH3001, Bacheloroppgave i kulturhistorie (se litteraturlista 2017-).
 14. Näslund, Shirley (2010). ”Jag har inte riktigt fattat att jag har kommit” – Språk och positioneringar vid födsel. Svenskans beskrivning (red. Ann-Catrine Edlund & Ingmarie Mellenius) nr. 31, s. 281–293. Artikeln har använts som kurslitteratur på Södertörns högskola på kursen Språkvariation och språkförändring, Svenska B/Svenska för Informatörsprogrammet (se litteraturlista vt. 2012 –) och på kursen Samtalsanalys vid Umeå universitet (se litteraturlista vt. 2013 –).
 15. Näslund, Shirley (2007). Skiljetecken som stilmedel – om bruket av komma, tankstreck och tre punkter i tio dikter av Nils Ferlin. Språk och stil nr. 17, s. 135–151.

Artikel i konferensvolym utan refereegranskning

Näslund, Shirley (2010). Språk och delaktighet: om lägesbedömning under  förlossning, i: Språk för framtiden. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun 12–13 nov. 2010 (red. Antii Ylikiiskiä & Maria Westman), s. 151–162.

Recension i vetenskaplig tidskrift

Näslund, Shirley (1999). Recension av: The passion of wonder. Wonders and the Order of Nature 1150–1750 by Lorraine Daston and Katharine Park, i: Svenska Linnésällskapets Årsskrift, årgång 1998–1999, s. 118–120.

Populärvetenskapliga publikationer

Näslund, Shirley (2010). Därför talar vuxna genom andra, i: Språktidningen, december 2010, s. 28–33. Denna artikel har ingått i kurslitteraturen på grundutbildningen i svenska vid Linnéuniversitetet (se litteraturlista ht. 2012 –).

Näslund, Shirley (2013). Monstrum propheticum – inkarnationen av Kristianstadbornas synder, i: Renässansstaden i Vattenriket. Kristianstad 400 år (red. Ingemar Ottosson), s. 36–37.

Externa forskningsmedel

Dignity in action: a pilot study of encounters between older people and professionals in health care settings. Huvudsökande: Anna Lindström. Medsökande: Lise-Lotte Franklin Larsson, Clara Iversen, Shirley Näslund, Ruth Parry samt Ann-Marie Thordeman och Bo Lerman. Anslagsgivare: FAS (FORTE). Belopp: 1 000 000 kronor. Diarienummer: FAS dnr 2013-2169. Projektstart: augusti, 2013. Slutrapportering: 30 juni, 2015.

I3-projektet: Ideella idrottsföreningars integrationsarbete. Huvudsökande: Christine Tidåsen. Anslagsgivare: Region Kronoberg. Belopp: 612 102 kronor. Projektstart: augusti, 2016. Slutrapportering: 30 januari 2017.

Interna forskningsmedel

Fakultetsmedel 149 973 + 150 000 beviljat 2018 respektive 2019 för Det självklara språket? Språk som nyckelbegrepp i dagens integrationsarbete. Huvudsökande: Claes Ohlsson.

Uppdrag

Internationella referee-uppdrag för:

Text and talk

Patient Education and Counseling 

Birth

Nationella referee-uppdrag för:

Svenska landsmål och svenskt folkliv

Folkmålsstudier

NordAnd

Svenskans beskrivning

Opponentuppdrag

2016 0317: Opponent på Nataliya Thells mittseminarium för avhandlingen Negotiating problems and solutions in radio counselling. Socialhögskolan i Lund.

2019 0212: Opponent på Lotta Rohman Roths mittseminarium för licentiatavhandlingen "Här ska kraften vara på". Interaktion vid körövningar – en studie av förkroppsligat språk. Linnéuniversitetet.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))