Shirley Näslund

Shirley Näslund

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Docent i svenska språket

PUBLIKATIONER

Böcker

Näslund, Shirley (2013). Födandets sociala utformning: Språkliga och kroppsliga praktiker i förlossningsrummet. Örebro, 2013. Diss.

Artiklar i referee-granskade tidskrifter

Näslund, Shirley (2020). Århundradets hundförvandling: Sex rekontextualiseringar av en berättelse på 1600-talet. HumaNetten 44, 229–248.

Ström, Peter, Näslund, Shirley & Skoglund, Astrid (2019). En bomb i brevlådan eller ett blad bland andra? – En receptionsstudie av "Om krisen eller kriget kommer". HumaNetten 43, 17–36.

Näslund, Shirley (2018). Ord i interaktion: En lärares organisering av ett klassamtal om ordsammansättning. Nordand (Nordisk tidskrift för andraspråk) 2018:2, 151–167.

Näslund, Shirley (2017). Age ascription as a resource and a source of resistance – an interactional study of health professionals' castings of patients into the category 'old'. Journal of Aging Studies 41, s. 28–35.

Näslund, Shirley (2016). Tacit tango: The social framework of screen-focused silence in institutional telephone calls. Journal of Pragmatics 91 (2016), s. 60–79.

Lindström, Anna, Näslund, Shirley & Christine Rubertsson (2015). The interactional organization of sex assignment after childbirth, i Gender and Language 9 (2), 2015, s. 189-222.

Näslund, Shirley (2014). "Jag orkar inte längre" – "Du orKAr": Språkliga bemötanden av föderskors modlöshet och förtvivlan, i Språk och stil nr. 24, 2014, s. 5-32.

Näslund, Shirley (2013). Att samkonstruera en faderskapsrit: En studie av interaktionen vid klippet av navelsträngen, i: NORMA (Nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier), 2013:2, s.168–188.

Näslund, Shirley (2012). I begynnelsen var Ordet – tal genom ofödda och nyfödda på förlossningsavdelningen, i Språk och stil, nr. 22:2, s. 185–214.

Näslund, Shirley (2010). Monstervisan i retorisk och historisk belysning, i: Rhetorica Scandinavica nr. 54, s. 30–48.

Näslund, Shirley (2010). Den mångstämmiga monstervisan – röster, intertexter och kontexter i skillingtryck om sällsamma skepnader, i: Arkiv för nordisk filologi nr. 125, s. 127–154.

Näslund, Shirley (2007). Skiljetecken som stilmedel – om bruket av komma, tankstreck och tre punkter i tio dikter av Nils Ferlin, i: Språk och stil nr. 17, s. 135–151. 3.

Artiklar i refereegranskade konferensvolymer och antologier

Näslund, Shirley (2010). "Jag har inte riktigt fattat att jag har kommit" – Språk och positioneringar vid födsel, i: Svenskans beskrivning (red. Ann-Catrine Edlund & Ingmarie Mellenius) nr. 31, s. 281–293.

Näslund, Shirley (2012). Referens, perspektiv och sociala relationer: Samtalsanalys av video- inspelningar från två förlossningsavdelningar, i: Med språket som arbetsredskap. Sju studier av kommunikation i vården (red. Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist & Hanna Sofia Rehnberg), Södertörns högskola, s. 63–74.

Övriga vetenskapliga artiklar

Näslund, Shirley (2010). Språk och delaktighet: om lägesbedömning under förlossning, i: Språk för framtiden. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun 12–13 nov. 2010 (red. Antii Ylikiiskiä & Maria Westman), s. 151–162. Artikeln publicerades utan meddelande om att den granskats – måhända har något misstag i korrespondensen skett.

Övriga vetenskapliga alster

Näslund, Shirley (1999). Recension: The passion of wonder. Wonders and the Order of Nature 1150–1750 by Lorraine Daston and Katharine Park, i: Svenska Linnésällskapets Årsskrift, årgång 1998–1999, s. 118–120.

Populärvetenskapliga alster

Näslund, Shirley (2010). Därför talar vuxna genom andra, i: Språktidningen, december 2010, s. 28–33. 

Näslund, Shirley (2013). Monstrum propheticum – inkarnationen av Kristianstadbornas synder, i: Renässansstaden i Vattenriket. Kristianstad 400 år (red. Ingemar Ottosson), 2013. S. 36–37.

 

 

 

Undervisning

Undervisningserfarenhet

Drygt 7000 klocktimmar på följande 30 olika kurser (majoriteten av dem har jag även varit kursansvarig för):

1. Introduktionskurs i svenska språket 

2. Svenska språkets struktur I

3. Språkets byggnad och bruk

4. Grammatik för lärare

5. Grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv

6. Grammatik och språktypologi

7. Språktypologi

8. Lingvistik för logopeder

9. Semantik och pragmatik

10. Det flerspråkiga Norden

11. Svensk språkhistoria

12. Språksociologi I

13. Språksociologi II

14. Språket, individen och samhället

15. Språkbruk och samhälle 

16. Professionellt skrivande

17. Svenska som främmande språk

18. Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

19. Observations and video as research methods in caring sciences

20. Handledare för Examensarbeten förskolelärare 

21. Handledare och examinator för Examensarbeten grundskolelärare I

22. Handledare och examinator för Examensarbeten grundskolelärare II 

23. Handledare och examinator för Examensarbeten gymnasielärare

24. Handledare och examinator för Kandidatuppsatser i svenska som andraspråk

25. Handledare och examinator för Kandidatuppsatser i svenska

26. Handledare och examinator för Magisteruppsatser i svenska

27. Betyg och bedömning

28. Språkämnet svenska: didaktik och forskningsperspektiv 

29. Akademiskt skrivande

30. Fult språk i tvärvetenskaplig genomlysning

 

 

Forskning

Externa forskningsmedel

Dignity in action: a pilot study of encounters between older people and professionals in health care settings. Huvudsökande: Anna Lindström. Medsökande: Lise-Lotte Franklin Larsson, Clara Iversen, Shirley Näslund, Ruth Parry samt Ann-Marie Thordeman och Bo Lerman. Anslagsgivare: FAS (FORTE). Belopp: 1 000 000 kronor. Diarienummer: FAS dnr 2013-2169. Projektstart: augusti, 2013. Slutrapportering: 30 juni, 2015.

I3-projektet: Ideella idrottsföreningars integrationsarbete. Huvudsökande: Christine Tidåsen. Anslagsgivare: Region Kronoberg. Belopp: 612 102 kronor. Projektstart: augusti, 2016. Slutrapportering: 30 januari 2017.

Interna forskningsmedel

Fakultetsmedel 149 973 + 150 000 beviljat 2018 respektive 2019 för ”Det självklara språket? Språk som nyckelbegrepp i dagens integrationsarbete”. Projektledare Claes Ohlsson.

Uppdrag

Referee-uppdrag

Internationellt referee-uppdrag 2015 för Patient Education and Counseling 

Internationellt refereeuppdrag 2019 för Text and talk

Nationellt referee-uppdrag 2017 för Svenska landsmål och svenskt folkliv

Nationellt referee-uppdrag 2019 för Folkmålsstudier

Diskutantuppdrag

2016 0317: Opponent på Nataliya Thells mittseminarium för avhandlingen Negotiating problems and solutions in radio counselling. Socialhögskolan i Lund.

2019 0212: Opponent på Lotta Rohman Roths mittseminarium för licentiatavhandlingen "Här ska kraften vara på". Interaktion vid körövningar – en studie av förkroppsligat språk. Linnéuniversitetet.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))